Prawo Mediów Elektronicznych

Prawo Mediów Elektronicznych


Prawo Mediów Elektronicznych 
 
nr 3/2018

W numerze m.in.:

 • Michał Czerniawski - Prawnie uzasadnione interesy jako podstawa przetwarzania danych online.
 • Raya Tsvetkova, Sofia Nenova - Adjusting to change: how communication in mediation is moving into digital environment in e-MEDIATION.

Pobierz w formacie PDF

 
nr 2/2018

W numerze m.in.:

 • dr Berenika Kaczmarek-Templin - Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym i zmiany w elektronicznych doręczeniach w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 27.11.2017 r.
 • Przemysław Katarzyński - Regulacja polska na tle przepisów systemu prawa amerykańskiego – procedura notice and takedown.

Pobierz w formacie PDF

 

nr 1/2018

W numerze m.in.:

 • dr Maria Kaczorowska - Sprawozdanie: „Common Vision Conference 2017. Tradition meets Innovation”, Wiedeń, 5–6.10.2017 r.
 • Katarzyna Klimas - Elektroniczna komunikacja pomiędzy stronami a sądem w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń – zagadnienia prawne i uwagi praktyczne.

Pobierz w formacie PDF

 

nr 4/2017

W numerze m.in.:

 • dr Grzegorz Sibiga Skarga do organu nadzorczego oraz jej rozpatrzenie według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Postępowanie w przedmiocie skargi osoby, której dane dotyczą.
 • r.pr. Michał Bienias - Zasada czasowego ograniczenia przechowywania danych osobowych na gruncie RODO.

Pobierz w formacie PDF

 

nr 3/2017

W numerze m.in.:

 • dr Aleksandra Budniak-Rogala - Przeprowadzenie dowodu za pomocą środków porozumiewania się na odległość na zasadzie art. 235 § 2 KPC a realizacja zasady bezpośredniości – uwagi w kontekście nowelizacji KPC z 10.7.2015 r. - część 2.
 • r.pr. Anna MaterlaFunkcjonowanie elektronicznych biur podawczych w wybranych krajach.

Pobierz w formacie PDF

 

nr 2/2017

W numerze m.in.:

 • dr Aleksandra Budniak-Rogala - Przeprowadzenie dowodu za pomocą środków porozumiewania się na odległość na zasadzie art. 235 § 2 KPC a realizacja zasady bezpośredniości – uwagi w kontekście nowelizacji KPC z 10.7.2015 r. - część 1.
 • dr hab. Dariusz Szostek - Nowelizacja formy czynności prawnej w prawie cywilnym.
 • prof. pr. Daniela Ilieva-Koleva - Business Communication Techniques for Lawyers assoc.

Pobierz w formacie PDF

  

nr 1/2017

W numerze m.in.:

 • dr Berenika Kaczmarek-Templin - Formalizm procesowy a nowe przepisy odnoszące się do dokumentów w procesie cywilnym. 
 • dr Gabriela Bar - Elektroniczne postępowanie upominawcze po zmianach.
 • Prof. Ph.D. Vytautas Nekrošius, Assoc. Prof. Dr. Rimantas Simaitis, Assoc. Prof. Dr. Vigita Vėbraitė, Dr. Aurimas BrazdeikisElectronification of Civil Justice in Lithuania. 

Pobierz w formacie PDF

 

nr 2/2016

W numerze m.in.:

 • dr Ewa Galewska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako organ regulacyjny powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.
 • Туманов Дмитрий Александрович - Размышления о правосудии и об использовании результатов научно-технического прогресса в гражданском судопроизводстве России.

Pobierz w formacie PDF

 

nr 1/2016

W numerze m.in.:

 •  Татьяна С. Таранова - Использование информационных технологий при альтернативном разрешении споров.
 •  dr. iur. Katarzyna Schubert-Panecka - Online Mediation. Eine Antwort auf digitalisierte Lebensräume und Streitigkeiten im XXI Jh.?
 • prof. dr hab. Robert Stefanicki - Czy kredytobiorca mający wiedzę niezbędną do oceny nieuczciwego charakteru warunku umowy spełnia wymogi definicyjne słabszej strony umowy? (Czy adwokat może posiadać status konsumenta?)

Pobierz w formacie PDF

 

nr 2/2015

W numerze m.in.:

 • dr hab. Dariusz Szostek, dr hab. Marek Świerczyński - Problem prawa właściwego oraz sądów właściwych w zakresie umów dotyczących treści cyfrowych dystrybuowanych on-line.
 • dr Marcin Podleś - Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w umowach konsumenckich po implementacji dyrektywy w sprawie praw konsumentów.

Pobierz w formacie PDF

 

nr 1/2015

W numerze m.in.:

 • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - Akta stanu cywilnego w prawie cywilnym i postępowaniu cywilnym.
 • dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Aleksandra Klich - Nowy model uzasadnienia wyroku w procesie cywilnym.

Pobierz w formacie PDF

 

nr 1/2014

W numerze m.in.:

 • Wolfgang Kilian - Two landmark rulings on Data Protection Law.
 • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - Pojęcie i klasyfikacja umów elektronicznych. Swoboda umów elektronicznych i jej ograniczenia.

Pobierz w formacie PDF

 

 

nr 4/2012
W numerze m. in.:


ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE:
Poradnik dla pełnomocnika zawodowego
Poradnik dla powoda
Poradnik dla pozwanego
OPRACOWAŁA DR GABRIELA BAR

 

nr 3/2012
W numerze m. in.:


 Agata Jaroszek
Analiza naruszen ochrony danych osobowych w swietle zlecen
i wniosków zawartych w Opinii Grupy Roboczej Art. 29 ds.
Ochrony Danych Osobowych w sprawie aplikacji mobilnych
Klára Szalay, Nóra Tosics
Wanted! In search of runaway productions.
Film tax incentives in Europe

nr 2/2012
W numerze m. in.:
Anna Brenk–Czapska
Elektroniczne postepowanie upominawcze – uwagi na temat rzeczywistego funkcjonowania e-sadu
Piotr Telusiewicz
Poprawa jakosci funkcjonowania e-sadu – kilka swobodnych uwag
Dariusz Segit
Data wniesienia pozwu i innych pism procesowych w elektronicznym postepowaniu upominawczymnr 1/2012

 

W numerze m. in.:
Jacek Gołaczyński
Priorytety informatyczne resortu sprawiedliwości
Dariusz Szostek
E-uzasadnienia i e-doręczenia - remedium na długotrwałość postępowania sądowego?
Bogdan Pękalski
Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej. Kilak pytań wraz z odpowiedziami, o tym jak planuje się usprawnienie egzekucji komorniczej poprzez wykorzystanie technologii informatycznych

Pobierz w e-book w formacie pdf


Prawo Mediów Elektronicznych
nr 4/2011

W numerze m. in.:

 

Marcin Podleś

Zagadnienie przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru konsumpcyjnego przy sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu


Izabela Wróbel


Sprzedaż wyrobów medycznych przez internet w świetle prawa unii europejskiej
 
 

nr 3/2011

W numerze m. in.:

 

Rafał Cisek


E-protokół i inne "nowinki" informatyzacji sądownictwa, czyli po co to komu?


prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr Sylwia Kotecka


Klikając temidę


Jerzy Menzel


Obawy sędziów dotyczące wdroęenia elektronicznego protokołu

Anna Zalesińska
 
 

Wydanie specjalne
W numerze m. in.:

Informatyzacja postępowań sądowych

Referaty III Konferencji z cyklu:

Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości
, 25 maja 2011 r.
 

nr 1/2011
W numerze m. in.:

Gabriela Bar

Rozstrzyganie sporów domenowych przez Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO

Adam Haręża

Wprowadzenie do problematyki elektronicznej administracji publicznej

Marcin Podleś

Zagadnienie ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w aptece internetowej
 
 

nr 3/2010
W numerze m. in.:

Berenika Kaczmarek-Templin

O perspektywie nowego dokumentu w świetle projektowanych zmian Kodeksu Postępowania Cywilnego

Dariusz Szostek, Marek Świerczyński

Programy komputerowe tworzone w ramach stosunku pracy

Marek Leśniak

Powszechny dostęp do przeglądania księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Nowej księgi wieczystej)
 
 

nr 2/2010
W numerze m. in.:

Jacek Gołaczyński, Sylwia Kotecka

Kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego. Uwagi na tle projektu zmiany ustawy - kodeks postępowania cywilnego

Zbigniew Okoń

Programy komputerowe tworzone w ramach stosunku pracy

Michał Bernaczyk, Anna Presz

Karnoprawna ochrona dostępu do informacji publicznej w działalności prokuratury i sądów powszechnych
 
 

nr 1/2010
 
W numerze m. in.:

Marek Świerczyński

Prawo właściwe a nieuczciwa konkurencja w Internecie

Justyna Balcarczyk

Prasa internetowa - rejestracja?

Dariusz Szostek

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w aspekcie e-administracji

Michał Bernaczyk, Anna Presz

Karnoprawna ochrona dostępu do informacji publicznej w działalności prokuratury i sądów powszechnych
 
 

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->