prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

1.jpgProf. Jacek Gołaczyński uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji UWr. w roku 1990. W 1991r. został asystentem w Zakładzie Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji UWr. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, broniąc rozprawy doktorskiej pt. Przewłaszczenie na zabezpieczenie. W 2002 roku odbył przewód habilitacyjny na podstawie rozprawy Zastaw na rzeczach ruchomych. W marcu 2004r. został mianowany na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. W czerwcu 2002 został powołany na stanowisko kierownika Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 Wykaz publikacji:


» Publikacje przed doktoratem:

 • Przesłanki stosowania klauzuli rebus sic stantibus obecnie i pod rządami kodeksu zobowiązań,
  Przegląd Prawa i Administracji, Tom XXXI , Wrocław 1995, s. 151-161.
   
 • Wybrane problemy waloryzacji świadczeń pieniężnych w świetle art. 358(1) par. 3 k.c.,
  Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1690, 1994, s. 53-61.
   
 • Waloryzacja świadczeń pieniężnych w świetle art. 358(1) par. 3 k.c.,
  Rejent 1995, nr 12 (współautor I.Sokół), s. 66-80.
   
 • Przewłaszczenie ruchomości na zabezpieczenie,
  Rejent 1995, Nr 1, s. 47-73.
   
 • Przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie,
  Rejent 1994, Nr 5, s. 38-53.
   
 • Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 5.05.1993r.,
  III CZP 54/93, OSPiKA 1994, poz. 176.
   

» Publikacje po doktoracie:

  Monografia
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Przedmiot, konstrukcja, dopuszczalność, praktyka,
  Poznań-Kluczbork 1998.
   
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie,
  Warszawa 2004 (II wydanie).
   
 • Prawo prywatne międzynarodowe,
  (podręcznik) Warszawa 2002.
   
 • Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej,
  red. i współ. aut., Warszawa 2003.

  Monografia
 • Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym,
  red. i współ. aut., Warszawa 2005.

  Monografia
 • Prawo umów elektronicznych,
  red. i współautor (Pojęcie umowy elektronicznej).
   

» Artykuły:

 • Wybrane zagadnienia powiernictwa na gruncie prawa francuskiego,
  Przegląd Sądowy 1998, nr 10, s. 46-58.
   
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie w nowym prawie bankowym,
  Przegląd Sądowy 1998, nr 5, s. 59-79.
   
 • Zastaw na rzeczach ruchomych w prawie francuskim i prawie polskim,
  Kwartalnik - Prawa Prywatnego 1999, z. 3, s. 535-557.
   
 • Umowa zabezpieczająca, (w: ) Elementy stosunku cywilnoprawnego, księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina,
  Kraków 2000r., s. 115-136.
   
 • Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia się zastawnika z zastawu zwykłego-wnioski de lege lata i de lege ferenda,
  Rejent 2001, nr 4, s. 56-72.
   
 • Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych zastawem zwykłym, rejestrowym i skarbowym w podziale sumy uzyskanej z egzekucji,
  Prawo Bankowe 2001, Nr 7-8, s. 117-127.
   
 • Wzorce i niedozwolone klauzule umowne w praktyce bankowej po wejściu w życie ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny,
  Przegląd Sądowy 2001, nr 11-12, s. 78-93.
   
 • Zabezpieczenie o charakterze kaucyjnym,
  Rejent 2001, Nr 11, s. 1-16. (współautor: A. Stangret), s. 69-84.
   
 • Timesharing - zagadnienia kolizyjnoprawne,
  Rejent 2001, nr 7-8, s. 60-81.
   
 • Prawo do sądu (w: ) Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP pod red. B. Banaszaka i A. Preisnera,
  Warszawa 2002, (współautor. A. Krzywonos), s. 725-743.
   
 • Zastaw i hipoteka nieposesoryjna w prawie francuskim,
  Rejent 2003, nr 5.
   
 • Zastaw skarbowy na rzeczach ruchomych w prawie polskim,
  Rejent 2004, nr 10.
   
 • Kolizyjne aspekty umów zawieranych z udziałem konsumentów,
  Acta Universitatis Wratisltaviensis 2004, pod red. E. Gniewka.
   
 • Elektroniczne czynności procesowe,
  MoP 2004, Nr 4, w: dodatku Prawo mediów Elektronicznych, pod red. J. Gołaczyńskiego.
   
 • Elektroniczna forma czynności prawnych,
  E-Biuletyn CBKE 2003, Nr 1.
   
 • Wybrane zagadnienia jurysdykcji krajowej w rozporządzeniu 44/2001 o jurysdykcji , uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Maksymiliana Pazdana,
  Karaków 2005.
   
 • Ucywilizujmy protokoły sądowe,
  Prawo Teleinformatyczne, 2006, Nr 1.
   
 • Wybór prawa właściwego dla zobowiązań z umów elektronicznych,
  Prawo Teleinformatyczne, 2006, Nr 2.
   
 • Doręczenia, protokoły i przesłuchanie elektroniczne-postulaty de lege ferenda,
  Prawo Mediów Elektronicznych Nr 5 (dodatek do Monitora Prawniczego nr 16/2006) oraz red. numeru
   
 • The use of electronic communication in judicial proceedings In Poland,
  J. Gołaczyński, M. Leśniak, Przegląd Prawa Administracji i Ekonomii tom LXX, pod red. J. Gołaczyńskiego
   
 • red. Prawo Mediów Elektronicznych Nr 1 (dodatek do Monitora Prawniczego 4/2004).
   
 • red. Prawo Mediów Elektronicznych Nr 2 (dodatek do Monitora Prawniczego 3/2005).
   
 • red. Prawo Mediów Elektronicznych Nr 3 (dodatek do Monitora Prawniczego 12/2005).
   
 • red. Prawo Mediów Elektronicznych Nr 4 (dodatek do Monitora Prawniczego 2/2006).
   
 • red. Przegląd Prawa Administracji i Ekonomii Nr 61
   
 • Odpowiedzialność rzeczowa i jej ograniczenia,
  Przegląd Prawa i Administracji
   
 • Jurysdykcja w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej według rozporządzenia rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000,
  Rodzina i Prawo 2006, Nr 3.
   
 • Elektroniczna i internetowa wokanda, Gazeta Prawa 2006, Nr 187 z 26 września 2006r.
   

» Glosy:

 • Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 29.05.2000r.,
  III CKN 246/00, OSP 2001, nr 5, poz. 69.
   
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8.11.2000r.,
  I CZP 33/00, OSP 2001, Nr 9, poz.135.
   
 • Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 15.11.2001r.,
  III CKN 518/00, OSN 2002, nr 11, poz. 142.
   
 • System Prawa Prywatnego,
  tom IV pod red. Prof. E. Gniewka: "Posiadanie" i „Prawo Zastawu”, Warszawa 2005
   
 • Komentarz do kodeksu cywilnego
  pod red. Prof. E. Gniewka: Posiadanie, zastaw, umowa poręczenia, rachunku bankowego pożyczki i użyczenia (C.H. Beck), Warszawa 2004.

 

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->