Artykuły

Dariusz Sielicki

17.jpgDariusz Sielicki tytuł magistra prawa uzyskał w 1989r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
W latach 1993-1996 orzekał jako sędzia w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy a w latach 1996-2003 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia. Od 2004 r. jest sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Orzeka w sprawach karnych.
W latach 1998-1999 był stypendystą Fulbrighta - studiował w Marshall & Wythe School of Law of the College of William & Mary, gdzie uzyskał tytuł Master of Law (LLM). Odbył praktykę zawodową w Attorney General Office w Chicago.
W latach 1991- 2009 orzekał w sądach okręgu wrocławskiego w tym w sądzie penitencjarnym i w wydziale odwoławczym. Od 2001 r. jest zatrudniony także w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Uczestniczył jako ekspert w międzynarodowych projektach badawczych Komisji Europejskiej poświęconym zastosowaniu nowoczesnych technologii w sądownictwie pn. E-Court i SecurE Justice.
Uczestniczył także w przygotowaniu projektów ustaw, w tym min. ustawy o dozorze elektronicznym i ustawy o elektronicznym postępowaniu upominawczym. W latach 2004 -2008, oprócz pracy orzeczniczej był sędzią wizytatorem z zakresu obrotu zagranicznego.
Od stycznia 2008 r. pełnił funkcję sędziego wizytatora w Wydziale Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości a obecnie w Wydziale Wykonania Orzeczeń i Probacji.
Przygotowuje obecnie pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygfryda Siwika na temat zastosowań nowoczesnych technologii jako form represji karnej wobec skazanych.
W latach 2005 r. studiował podstawy brytyjskiego systemu prawnego w Queen Mary University w Londynie (Chevening Scholarship).
Od stycznia 2009 jest adiunktem w Chicago-Kent School of Law, gdzie wykłada prawo karne własności intelektualnej.


Publikacje:

 

 • Informatyzacja postępowania sądowego w Stanach Zjednoczonych [Implementation of ICT in the court proceedings in the US],
  Wolters-Kluwer 2009;

 • Odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstwa w w wybranych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem baz danych [Recovering proceeds of crime in the selected EU contries. The use of databases],
  pod red. Prof. dr. hab. Z.Siwika. Warszawa, 2008;

 • Elektroniczne monitorowanie przestępców - nowoczesna alternatywa pozbawienia wolności [Electornic monitoring of offenders- as a modern alternative to incarceration],
  Przegląd Więziennictwa Polskiego 47-48, Warszawa 2005;

 • Nowoczesne metody protokołowania czynności sądowych [Contemporary methods of court reporting],
  Uniwersytet Wrocławski Przegląd Prawa i Administracji nr 61, Wrocław 2004;

 • The Impact of the e-Court Solution on the Polish Judicial System,
  Uniwersytet Wrocławski CBKE, eBiuletyn Nr 4|2003;

 • Karnoprawne aspekty komunikacji elektronicznej [Penal aspects of electronic communication] w: J. Gołaczyński et. al. Prawne i ekonomiczne problemy komunikacji elektronicznej,
  Lexis-Nexis, 2003.


Konferencje - wykłady (wymienione tylko 2007-2009):
 • Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości a usprawnienie postępowań sądowych,,
  15-16 października 2009, Jastarnia. Protokół elektroniczny w postępowaniu karnym;

 • Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawaw nowych technologii,,
  21-23 września 2009, Wrocław. Elektroniczna przentacja dowodów;

 • European Counterrterrorism Conference, International Law Enforcement Academy,
  14-17 września 2009 r. Budapeszt. Fighting money laundering as a tool to prevent financing of terrorism in Poland;

 • E-courts Conference,
  Las Vegas 7-9 grudnia 2008., The future of court reporting in Poland;

 • Fighting Insurance Fraud- Partners for Financial Stability Program Conference,
  Ljubljana, 21 października 2008. Practical aspect of IF fraud in Poland;

 • Euopean Pool against Organized Crime,
  Rome, 22-24 maja 2008. IT solutions for Eurojust;

 • European Conference on IT for Public Prosecutor Office,
  Bolonia, 14 października, 2007 ICT in Polish PPO;

 • Court Technology Conference,
  Tampa Florida, 2 października 2007 The impact of E-court Solution on Judicial System;

 • CEP - Electronic Monitoring of Offenders,
  Egmont am See, Holland. 5-7 maja 2007 The EM concept in Poland;

 • International seminar on policy towards sex offenders,
  7 lutego, Londyn. Presentation of Poland's policy towards sex offenders.

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->