Artykuły

dr Przemysław Polański

19.jpgDr Przemysław Polański uzyskał tytuł Bachelor of Business Systems w 1998 r. na Monash University w Melbourne (Australia). Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i obronie pracy magisterskiej na temat: „Status satelitów telekomunikacyjnych w świetle prawa międzynarodowego” w 1999 r. uzyskał tytuł magistra prawa. W latach 2000 - 2004 odbywał studia doktoranckie na Uniwersytecie w Melbourne, podczas których prowadził interdyscyplinarne badania naukowe nad prawnymi i technicznymi aspektami międzynarodowego prawa handlu elektronicznego. W 2001 r. otrzymał stypendium PORES; przez 9 miesięcy na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii prowadził badania nad metodologią dowodzenia zwyczaju w Internecie za pomocą intelligent software agents. Tytuł doktora z zakresu nauk prawnych oraz ścisłych uzyskał w roku 2004 na Uniwersytecie w Melbourne. Jego rozprawa doktorska, poprzedzona empirycznymi badaniami zwyczajowych praktyk użytkowników Internetu i ich znaczenia prawnego, nosi tytuł: „Custom as a source of supranational Internet commerce law”. W styczniu 2007 roku T.M.C Asser Press opublikował monografię p.t. „Customary Law of the Internet: In the Search for a Supranational Cyberspace Law”.

Od października 2005 do czerwca 2006 r. był stypendystą programu Akcja Marie Curie, w ramach realizacji Projektu „Electronic Communications Legal Expertise Transfer” (ECLET), wykonywanego przez CBKE w VI Programie Ramowym Unii Europejskiej. Prowadził zajęcia dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych z przedmiotu „Międzynarodowe prawo handlu elektronicznego”. Aktualnie pracuje w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Katedrze Informatyki WSPiZ im. L. Koźmińskiego.


Wybrane publikacje:

 

 • Customary Law of the Internet: In the Search for a Supranational Cyberspace Law; T.M.C. Asser Press/Cambridge University Press, Hague 2007 r.;

 • UNCITRAL za i przeciw, Prawo Teleinformatyczne 2007 nr 1 (3), 2007;

 • Zarys autonomicznego prawa Internetu, Studia Iuridica nr 45, 2006;

 • Strona sklepu internetowego - oferta czy zaproszenie do składania ofert?, (w:) J. Gołaczyński (red.), Prawo umów elektronicznych, Warszawa, Zakamycze 2006;

 • The new regime for international electronic contracting, Proceedings of the 17th Australasian Conference on Information Systems (ACIS) Adelajda, Australia (6-8 grudnia 2006);

 • Zwyczaje w Internecie, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kolizyjnoprawne aspekty ‘zobowiązań elektronicznych’”, która odbyła się w dniach 23-24 listopada 2006 na Uniwersytecie Wrocławskim;

 • Konwencja o wykorzystywaniu komunikacji elektronicznej w kontraktach międzynarodowych, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kolizyjnoprawne aspekty ‘zobowiązań elektronicznych’”, która odbyła się w dniach 23-24 listopada 2006 na Uniwersytecie Wrocławskim;

 • Usługi społeczeństwa informacyjnego na tle reformy usług w Unii Europejskiej, referat wygłoszony Międzynarodowej Konferencji „Quo Vadis Europo”, która odbyła się w dniach 20-21 paĽdziernika 2006 na Uniwersytecie Warszawskim;

 • International Electronic Contracting in the newest UN Convention, S. Kierkegaard (red.), Business Law and Technology: Present and Emerging Trends Vol.1 2006;

 • Evidencing trade usages: the case of encryption practices in Internet banking, (w:) S. Kierkegaard (red.), Business Law and Technology: Present and Emerging Trends Vol.1 2006;

 • Towards a supranational Internet law, Journal of International Commercial Law and Technology 1(1);

 • Fundamental rights in cyberspace and Internet customary law (red) S. Kierkegaard (w:) Legal, privacy and security issues in information technology - vol. 1, seria Complex 2006;

 • Intellectual property law versus customs and values of the Internet community, Proceedings of the 19th Bled eCommerce Conference "eValues" Bled, Slovenia (5-7 czerwca 2006);

 • Convention on e-contracting: the rise of international law of electronic commerce?, Proceedings of the 19th Bled eCommerce Conference "eValues" Bled, Slovenia (5-7 czerwca 2006);

 • Some remarks on the scope of application of the newest Convention on electronic communications, (w:) E. Schweighofer, D. Liebvald, M. Drachsler i A. Geist (red.), e-Staat und e-Wirtschaft aus rechtlicher Sicht. Tagungsband des 9. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2006, Stuttgart: Boorberg 2006;

 • Common practices in the electronic commerce and their legal significance, Proceedings of the 18th Bled eCommerce Conference "eIntegration in Action", Bled, Slovenia (6-8 czerwca 2005);

 • Information Society and the Internet Law Merchant (w:) A. Łazowski, R. Ostrihansky (red.), Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej, Warszawa, Zakamycze 2005;

 • Custom as a Source of Supranational Internet Commerce Law (PhD Thesis), The University of Melbourne, dostępny pod: http://eprints.unimelb.edu.au/2003;

 • A New Approach to Regulating Internet Commerce: Custom as a Source of Electronic Commerce Law; Electronic Communication Law Review 2002 nr 9 (6);

 • Potential of Custom in Overcoming Legal Uncertainty in Global Electronic Commerce, Journal of Information Technology Theory and Application 2002, 4(2): 1- 16 (współautor: R. B. Johnston);

 • International Custom as a Source of Law in Global Electronic Commerce; referat wygłoszony i opublikowany na 35 Międzynarodowej Konferencji na temat Systemów Nauki, która odbyła się w dniach 7-10 stycznia 2002 r. na Big Island na Hawajach (współautor: R. B. Johnston);

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->