Pozostałe publikacje
» 
Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i wybranych państw,
red. prof. Jacek Gołaczyński, Warszawa 2009
 
Konieczność usprawnienia obiegu informacji poprzez zastosowanie dokumentów elektronicznych, również w kontaktach z podmiotami publicznymi, nie jest obecnie kwestionowana. Wręcz przeciwnie, ustawodawcy różnych państw nadają dużą rangę procesom informatyzacji tzw. usług publicznych. Na szczeblu międzynarodowym i europejskim wypracowano regulacje prawne oraz wytyczne legislacyjne dotyczące wykorzystywania w handlu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Od kilku lat próbuję się przenosić te rozwiązania także na grunt administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. 

Niniejsza publikacja jest efektem prac podejmowanych w ramach projektu badawczo-rozwojowego "E-sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego", realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w latach 2007-2009 ze środków finansowych Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowi ona analizę polskich i obcych rozwiązań prawnych dotyczących informatyzacji postępowania sądowego w sprawach cywilnych. 

Tekst źródłowy: www.profinfo.pl


» 
Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej,
Michał Bernaczyk, 2008
 
Książka stanowi pierwszą pogłębioną analizę dostępu do informacji o działalności władz publicznych na podstawie przepisów Konstytucji RP, regulaminów Sejmu i Senatu oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz System Informacyjny Sejmu.
Autor skupił się na trybie i zakresie udostępniania infomacji bez formalnego wniosku oraz wzajemnej relacji pomiędzy wnioskową a bezwnioskową procedurą dostępu do informacji o sprawach publicznych.
Monografia podejmuje wiele istotnych zagadnień dotyczących prawidłowego ogłaszania informacji publicznych, wiążąc problematykę konstytucyjnego prawa do informacji z wdrożeniem urzędowego publikatora - Biuletynu Informacji Publicznej. Autor omawia problemy teoretycznoprawne łącząc je z przykładami praktycznego stosowania regulaminów parlamentarnych i ustaw. Dobór zagadnień przeprowadzono z myślą o prawnikach zajmujących się prawem do informacji, pracownikach administracji publicznej zobowiązanych do udostępniania informacji, sędziach odpowiedzialnych za sądową kontrolę przestrzegania prawa do informacji, a także innych osobach zainteresowanych pozyskiwaniem informacji o działalności władzy publicznej.


» 
Umowy elektroniczne w prawie prywatnym międzynarodowym,
Jacek Gołaczyński, 2008
 
Czy dla wyodrębnionego już obecnie typu umów elektronicznych (ze względu na sposób zawarcia lub wykonania umowy) można wykorzystywać dotychczasowe kryteria wskazywania prawa właściwego, czy potrzebne jest stworzenie nowych rozwiązań?

Handel elektroniczny stwarza sytuację, w której coraz więcej umów jest zawieranych i wykonywanych trans granicznie. To umiędzynarodowienie stosunków handlowych w obszarze gospodarki elektronicznej staj się nawet jej cechą charakterystyczną. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie tych zagadnień, a w szczególności stara się odpowiedzieć na postawione wyżej pytania.


» 
Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych. Materiały z konferencji
Jacek Gołaczyński, 2007
 
Książka zawiera poszerzoną wersję referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej "Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych", która odbyła się we Wrocławiu w październiku 2006 r. Organizatorem konferencji było Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) oraz Zakład Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy prezentują różne zagadnienia związane ze zobowiązaniami elektronicznymi w prawie prywatnym międzynarodowym oraz międzynarodowym postępowaniu cywilnym. Podejmowane tematy dotyczą przede wszystkim aktualnych kwestii, pojawiających się w obszarze prawnych uregulowań statusu i funkcjonowania mediów elektronicznych.


» 
Prawo mediów elektronicznych,
Dodatek do Monitora Prawniczego 4/2007
 
Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem "Prawa Mediów Elektronicznych" (nr 5), dodatkiem do Monitora Prawniczego nr 16/2006, w którym prezentujemy aktualne zagadnienia związane z prawem Internetu i prawnymi zagadnieniami telekomunikacji. 
W aktualnym numerze zostały zamieszczone następujące artykuły: D. Adamski, O ochronie danych w telekomunikacji; D. Adamski, Retencja danych telekomunikacyjnych - uwagi de lege ferenda wynikające z przepisów wspólnotowych; A. Kuczerawy, Odpowiedzialność dostawcy usług internetowych; G. J. Pacek, Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług hostingowych; P. Drewniak, Wybrane problemy regulacji antyspamowych w polsce; P. Wilczak, Skutki zawarcia umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny .pl w sferze uprawnień i sytuacji faktycznej abonenta; A. Zalesińska, Przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego;


» 
Dr Ewa Galewska, Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych
Wolters Kluwer, 2007
 
Opracowanie dotyczy prawnych aspektów funkcjonowania europejskiego sektora telekomunikacyjnego, który w dużej mierze, choć nie wyłącznie, jest regulowany właśnie na poziomie wspólnotowym Ten system stanowi przykład mieszanej formy regulacji prawnej, gdzie obok norm wspólnotowych funkcjonują regulacje narodowe państw członkowskich. 
Podstawowym założeniem ksiązki jest przedstawienie zasad implementacji tak specyficznego aktu prawnego, jakim jest dyrektywa, w tak szczególnym otoczeniu prawnym jakim jest sektor telekomunikacji.


» 
Prawo mediów elektronicznych,
Dodatek do Monitora Prawniczego 16/2006
 
Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem "Prawa Mediów Elektronicznych" (nr 5), dodatkiem do Monitora Prawniczego nr 16/2006, w którym prezentujemy aktualne zagadnienia związane z tzw. sądem elektronicznym. 
W aktualnym numerze zostały zamieszczone następujące artykuły: A. Schmidt, Technologie komunikacyjno-informatyczne a sądownictwo w Holandii - aktualna sytuacja; B. Sujecki, Obrót elektroniczny a reforma sądownictwa - przedstawienie rozwiązania holenderskiego; A. Garlacz, Money Claim Online - składanie pozwów przez Internet w Anglii i Walii; K. Siewicz, Zarys legalnego Open E-government; D. Adamski, Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych według przepisów wykonawczych do ustawy o informatyzacji; E. Rudkowska-Ząbczyk, Pisma procesowe wnoszone w postępowaniu cywilnym na elektronicznych nośnikach informatycznych; B. Karczmarek, Dowód z dokumentu elektronicznego w świetle przepisów o dowodach w postępowaniu cywilnym; S. Kotecka, M. Kutyłowski, Wnoszenie do sądu pism procesowych w postaci elektronicznej; M. Kulawczyk, M. Leśniak,Aktualne dążenia do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w organizacji i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego; J. Gołaczyński, Doręczenie, protokół i przesłuchanie elektroniczne w postępowaniu cywilnym - postulaty de lege ferenda.


» 
Kwartalnik "Prawo Teleinformatyczne"
 
Na rynku ukazał się nowy prestiżowy kwartalnik "Prawo Teleinformatyczne". Pismo traktuje o problemach na styku informatyka-prawo w firmach i w administracji publicznej, dotyczących zarówno użytkowanych rozwiązań informatycznych, jak i wykorzystywania Internetu. Jacek Gołaczyński jest jedym z redaktorów kwartalnika, ponadto w pierwszym numerze ukazały się dwa artykuły pracowników CBKE. Ucywilizujmy protokoły sądowe - prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego, oraz artykuł Sąd nad e-sądem gospodarczym - Sylwi Koteckiej(CBKE) i Mirosława Kutyłowskiego.


» 
Prawo umów elektronicznych,
red. prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
 
W październiku 2005 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja naukowa poświęcona "Prawu umów elektronicznych". Organizatorem było Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), działające na tym Wydziale. W imprezie uczestniczyli prelegenci z krajowych ośrodków naukowych (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Wrocławski) oraz z Uniwersytetu w Hanowerze. Konferencja zorganizowana została w odpowiedzi na ożywioną dyskusję, jaka toczy się w ostatnim czasie w kręgach polskich naukowców na temat elektronicznych czynności prawnych. Komunikacja elektroniczna ujawniła nieznane dotychczas problemy prawne i wymusiła poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie zawierania umów. Publikowane w niniejszej książce referaty naukowe stanowią próbę odpowiedzi na liczne problemy, występujące w tej dziedzinie badawczej.
 


» 
Przegląd Prawa i Administracji, Tom LXX,
pod redakcją prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego, Wrocław 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 
Spis treści:

Wolfgang Kilian, General problems of transposing EC-directives into Member States law; Sven Tschoepe, The amended German Telecommunications Act: new challenges for the regulation of VoIP-Networks and services; Dariusz Adamski, Ochrona tajemnicy telekomunikacyjnej po wdrożeniu do prawa polskiego unormowań wspólnotowych; Barbara Pabin, Implementacja dyrektyw Unii Europejskiej z zakresu e-commerce do polskiego systemu prawnego; Ewa Galewska, Wdrażanie wspólnotowych norm prawnych w dziedzinie usługi powszechnej do holenderskiego prawa telekomunikacyjnego; Adam Haręża, Podsłuch sieciowy - zarys problemu; Jacek Gołaczyński, Marek Leśniak, The use of electronic communication technologies in judicial proceedings in Poland; Justyna Balcarczyk-Myczkowska, Right of publicity; Eliana Trybuchowska, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Elektroniczne monitorowanie przestępców"; Piotr Urbański, Krajowy Rejestr Sądowy;Andrzej Adamski, Retencja danych o ruchu telekomunikacyjnym - polskie rozwiązania i europejskie dylematy.


» 
Prawo mediów elektronicznych
Dodatek nr 4 do Monitora Prawniczego nr 2 / 2006
 
W dodatku tym zostały opublikowane następujące artykuły: K. Gienas, Digital Rights Management - nowa era prawa autorskiego?, Z. Okoń, Projekt dyrektywy o wynalazkach implementowanych komputerowo a ochrona programów komputerowych, M. Świerczyński, Zasada państwa pochodzenia a prawo właściwe dla zobowiązań związanych ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego, G. Rzeżuchowska, Wykładnia elektronicznych oświadczeń woli, D. Adamski, M. KutyłowskiTerminologia ustawy o informatyzacji - niespójności ciąg dalszy, A. Haręża, Doktryna hackerów - mit czy rewolucja?, M. Gawlik, Stowarzyszenia w społeczeństwie informacyjnym, S. Kotecka, Aukcja elektroniczna w polskim prawie zamówień publicznych i nowych unijnych dyrektywach zamówieniowych, M. Mikoś, Spam - metody walki i obrony.


» 
     


» 
Wirtualne walne zgromadzenie. Wpływ Internetu na prawo spółki akcyjnej
Warszawa 2005
 
Monografia dr Małgorzaty Engeleit (współpracownika CBKE) dotyczy wykorzystywania nowoczesnych technologii w spółce akcyjnej. Autorka stara się wykazać jakie korzyści mogą płynąć z sięgnięcia po nowe technologie w aspekcie coroprate governance, w szczególności dla zapewnienia realnego wykonywania praw akcjonariuszy. Obok rozważań dotyczących dopuszczalnoąci komunikacji elektronicznej de lege lata w Polsce, przedstawione zostały także rozwiązania istniejące w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych.


» 
Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym
Warszawa 2005
 
W książce w sposób kompleksowy omówiona została problematyka prawa szeroko pojętych dóbr informacyjnych występujących w komunikacji elektronicznej, zarówno od strony teoretycznej - z uwzględnieniem polskiego prawa autorskiego - jaki od strony praktycznej. W pierwszym dziale przedstawiono zarys modelu gospodarki elektronicznej oraz systemu prawa własności intelektualnej, w drugim - rodzaje dóbr informacyjnych występujących w obrocie; trzeci dział dotyczy dóbr i usług informacyjnych w prawie wspólnotowymi i międzynarodowym. 
Autorami są: mgr Rafał Cisek, współpracownik CBKE, dr Julian Jezioro, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego WPAiE UWr oraz prof. dr hab. Andreas Wiebe, Kierownik Instytutu Prawa Cywilnego Handlowego i Papierów Wartościowych Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Zarządzania


» 
Prawo mediów elektronicznych
Dodatek nr 3 do Monitora Prawniczego nr 12/2005
 
W dodatku tym zostały opublikowane następujące artykuły: W. Kwaśnicki, Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej, J. Mroczek, Aktualizacja prawa cywilnego w kontekście rozwoju bankowości wirtualnej, A. Stangret, Zawarcie umowy rachunku bankowego drogą elektroniczną, E. Rutkowska, Regulacja kart płatniczych płatniczych a ochrona konsumenta, M. Uąak, Elektroniczna księga wieczysta a kredytowanie inwestycji w nieruchomości, Z. Wożniak, Polecenie przelewu w bankowości elektronicznej, W. Srokosz, Instytucja pieniądza elektronicznego, M. Kutyłowski,Koncepcje uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa technicznego banków elektronicznych a polski stan prawny, R. Jaworski, Wykrywanie przestępstw popełnianych w bankowości elektronicznej (problematyka dowodowa)


» 
Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym,
 red. prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
 

Problematyka umów zawieranych za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość była dostrzegana już dawno. W szczególności zauważono potrzebę regulacji sfery identyfikacyjnej autorów oświadczeń woli składanych w ten sposób. Ksiązka stanowi próbę omówienia pojęcia umowy elektronicznej, w szczególności przez wskazanie możliwych kryteriów podziałów. Szczegółowe rozważania dotyczą natomiast zagadnień: elektronicznych oświadczeń woli, zawierania umów elektronicznych, elektronicznej formy czynności prawnych, umów elektronicznych zawieranych z udziałem konsumenta, pieniądza elektronicznego jako przedmiotu świadczenia pieniężnego, umów elektronicznych w prawie wspólnotowym i w wybranych państwach, a także zagadnienia kolizyjne umów elektronicznych.


» 
Europejskie prawo łączności elektronicznej. Telefonia, telewizja, Internet.,
Dariusz Adamski, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 
Publikacja całościowo analizuje europejskie prawo telekomunikacyjne. Omawia jego aspekty instytucjonalne oraz materialnoprawne - prawo konkurencji, autoryzację działalności, usługę powszechną oraz ochronę danych osobowych i prywatności. Rozważania uwzględniają szerszy kontekst wspólnotowego prawa gospodarczego, a dla ich objaśnienia autor często posiłkuje się konstrukcjami ekonomicznymi oraz rozwiązaniami przyjętymi w USA.


» 
Prawo mediów elektronicznych
Dodatek nr 2 do Monitora Prawniczego nr 3/2005
 

W dodatku tym zostały opublikowane nastepujace artykuly: mgr Krzysztof Gienas, Prawnokarne aspekty „narzedzi hackerskich”, dr Arkadiusz Lach, Dowody cyfrowe w postepowaniu karnym, wybrane zagadnienia praktyczne i teoretyczne, mgr Eliana Trybuchowska, O „Dowodach elektronicznych w procesie karnym” Arkadiusza Lacha, mgr Katarzyna Medyk, E-Mailing - sposób na zdobycie lojalnego klienta?, dr Dariusz Adamski, Rzad elektroniczny we Wspólnocie Europejskiej, mgr Jacek Wilczewski,Gwarancja jakosci swiadczonych uslug (Service Level Agreement) jako szczególny rezim odpowiedzialnosci kontraktowej, mgr Barbara Pabin, Sprawozdanie z konferencji Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego, mgr Andrzej Nowak, Przeszukanie i zatrzymanie sprzętu komputerowego jako procesowa forma uzyskiwania dowodu.


» 
Przegląd Prawa i Administracji nr 61
red. prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Wrocław 2004 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 

Spis treści:

Dariusz Sielicki, Nowoczesne metody protokołowania czynności sądowych; Eliana Trybuchowska,Wykorzystanie nowych technik elektronicznych w utrwalaniu czynności procesowych w polskim postępowaniu karnym; Daria Popłonyk, Zawieranie przez konsumentów umów przez Internet; Anna Stangret, Zawarcie umowy rachunku bankowego drogą elektroniczną; Ireneusz Stembalski, Waldemar Bochenek, Zastosowanie środków elektronicznych w postępowaniu administracyjnym, wybrane zagadnienia; Katarzyna Rodziewicz, Anonimowość w Internecie na podstawie Rekomendacji 3/97 Grupy Roboczej (WP6); Justyna Balcarczyk-Myczkowska, Prawo do komercyjnego wizerunku w Internecie w świetle prawa Stanów Zjednoczonych; Dariusz Adamski, Dostęp do pętli lokalnej we wspólnotowym prawie komunikacji elektronicznej; Marcin Podleś, Małgorzata Engeleit, Prawna ochrona oznaczeń przedsiębiorców w środowisku domen internetowych na przykładzie znaków towarowych; Rafał Cisek, Sprawozdanie z seminarium pt. Prawne i techniczne aspekty podpisu elektronicznego.


» 
Prawo mediów elektronicznych
Dodatek nr 1 do Monitora Prawniczego nr 4/2004
 
W dodatku tym zostały opublikowane następujące artykuły: Jacek Gołaczyński, Elektroniczne czynności procesowe, Barbara Pabin, E-pułapki - kilka uwag o podpisie elektronicznym, Robert Koszut, O niektórych kwestiach spornych z 1997 r. na tle ujęcia przestępstwa hakingu w kodeksie karnym, Krzysztof Gienas, Pornografia w Internecie - zarys problematyki, Rafał Cisek, Autor - "webmaster": prawny charakter ustnej zgody na udostępnianie utworu w internecie.


» 
Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej
Podręcznik akademicki - Redakcja prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
 
 

Książka Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej jest pierwszą publikacją w Polsce, która zawiera całościowe omówienie wpływu nowoczesnych technologii informatycznych na prawo i ekonomię. Obejmuje ona prezentację regulacji prawnych, dotyczących komunikacji elektronicznej, w prawie konstytucyjnym, cywilnym, karnym oraz w telekomunikacji i ekonomii. Książka adresowana jest do studentów, a także prawników praktyków, chcących uporządkować i pogłębić swoje wiadomości w wymienionych dziedzinach.  Publikacja powstała we współpracy z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Informatyki Prawniczej Uniwersytetu w Hanowerze.

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->