Przemysław Pęcherzewski

przemek 35x45.jpgPrzemysław Pęcherzewski tytuł magistra uzyskał w maju 2007 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego „Prawo właściwe dla zobowiązań z umów zawieranych drogą elektroniczną” została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego.

W okresie od października 2004 r. do lutego 2005 r. ramach stypendium programu LLP-Erasmus przebywał na Freie Universitaet w Berlinie.  

Od października 2007r. aplikant adwokacki Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu, pracownik kancelarii adwokackiej.

Od października 2009 r. jest uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. Jackek Gołaczyński.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Technologia Informacyjna.

Publikacje:
  • Informatyzacja postępowania cywilnego w Wielkiej Brytanii” [w:] "Informatyzacja postępowania cywilnego w prawie polski i prawie wybranych państw", J. Gołaczyński (red.), WoltersKluwers Polska, 2009 r.
  • Angielski sposób na prosty i sprawny e-sąd”, Prawo Mediów Elektronicznych (7), Monitor Prawniczy 22/2007.

Projekty badawcze:

  • Członek zespołu  E-sąd (2006-2007) - projektu realizowanego przez studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod opieką merytoryczną mgr Sylwii Koteckiej oraz Prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego, którego celem było opracowanie projektów przepisów prawnych umożliwiających wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej, dokonywanie e-doręczeń, e-przesłuchań i e-protokołowania w postępowaniu cywilnym.
  • ALIS- Automatyczny Inteligentny System Prawny, (lipiec 2007 - wrzesień 2009)  projekt konsorcyjny finansowany przez Komisją Europejską, którego celem było stworzenie, przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć z zakresu teorii gier, sztucznej inteligencji oraz technik semantycznych, systemu, który zapewni obywatelom Unii i prywatnym przedsiębiorstwom dostęp do wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej. www.alisproject.com

Zainteresowania:
  • prawo prywatne międzynarodowe,
  • międzynarodowe postępowanie cywilne,
  • wykorzystanie nowych technologii w informatyzacji sądownictwa.

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->