Maria Kaczorowska

Mgr Maria Kaczorowska jest doktorantką w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Gołaczyńskiego przygotowuje rozprawę doktorską na temat Koncepcja eurohipoteki na tle praw zastawniczych na nieruchomościach w Europie.


Przedmiot jej zainteresowań naukowych stanowią przede wszystkim zagadnienia rozwoju współczesnego prawa prywatnego, zarówno na poziomie krajowym, jak i w perspektywie ogólnoeuropejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu europeizacji prawa cywilnego, a także problematyka rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności i informatyzacji rejestrów publicznych, w tym zwłaszcza rejestrów nieruchomości.

Jest uczestnikiem międzynarodowego programu naukowego z zakresu europejskiego prawa prywatnego Programme in European Private Law for Postgraduates.
Ważniejsze publikacje
  • Kontrowersje wokół unifikacji prawa prywatnego w Europie w świetle projektu Europejskiego Kodeksu Cywilnego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2007, nr 2, s. 31-50.
  • Rekodyfikacja prawa cywilnego w Polsce wobec rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Rozważania na tle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 3, s. 19-29.
  • Rola restatements w procesie europeizacji prawa prywatnego, „Radca Prawny” 2010, nr 1, s. 35-43.
  • Model eurohipoteki w podstawowych wytycznych Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, „Rejent” 2010, nr 6, s. 23-38.
  • Znaczenie dostępu do elektronicznych rejestrów nieruchomości dla rozwoju wspólnego rynku na przykładzie Europejskiego Serwisu Informacji o Gruntach (EULIS), „Rejent” 2011, nr 12, s. 38-54.
  • Rola Europejskiego Serwisu Informacji o Gruntach w poszerzaniu dostępu do elektronicznych rejestrów nieruchomości w Europie, [w]: Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, pod red. E. Galewskiej i S. Koteckiej, Wrocław 2012, s. 126-135.
  • Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie integracji europejskich rejestrów (na przykładzie rejestrów przedsiębiorstw, nieruchomości, upadłości i testamentów), „Prawo Mediów Elektronicznych” 2012, nr 3, s. 15-20.

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->