home
orga
prog
miej
zapisy
patroni
kont

Uprzejmie informujemy, że punkty dla adwokatów i radców prawnych wpisywane są na podstawie listy obecności, z tą różnicą, że adwokaci niebędący członkami ORA Wrocław po certyfikaty zgłaszają się bezpośrednio do Biura ORA Wrocław.
Certyfikaty dla pozostałych zainteresowanych dostępne będą w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa przy ul. Namysłowskiej 8 od 29 marca 2016 r.

Konferencji realizowana jest przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, działające na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, przy współpracy z Okręgową Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, Okręgową Radą Adwokacką oraz Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, jako współorganizatorami Konferencji.
Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego skupionego wokół problematyki prawa nowych technologii oraz praktyków, a w szczególności przybliżenie uczestnikom problemów związanych z dążeniem do stworzenia ram prawnych adekwatnych do standardów społeczeństwa informacyjnego w kontekście nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r. Konferencja ta ma za zadanie stać się forum wymiany doświadczeń pomiędzy prelegentami reprezentującymi różne środowiska. Uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nowe przepisy dotyczące postępowania dowodowego w postępowaniu cywilnym usprawnią lub przyśpieszą postępowania sądowe. W zamyśle organizatorów Konferencja ma się stać zjazdem zarówno ludzi nauki, jak i adwokatów oraz radców prawnych. Konferencja poświęcona będzie tematyce wykorzystania elektronicznych środków dowodowych w pracy profesjonalnych pełnomocników oraz służyć ma wymianie doświadczeń i poglądów między przedstawicielami nauki a praktykami.

Za udział w Konferencji przyznawane są punkty szkoleniowe:
  • dla członków Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu - 12 pkt
  • dla członków Okręgowej Rady Adwokackiej - 6 pkt
Dla członków innych OIRP/ORA będą wydawane certyfikaty potwierdzające udział w Konferencji oraz liczbę punktów przyznawanych odpowiednio przez OIRP Wrocław/ORA Wrocław

Udział w Konferencji jest bezpłatny.