Artykuły

Prawo Mediów Elektronicznych


Prawo Mediów Elektronicznych
nr 1/2017
W numerze m. in.:

 

Dariusz Szostek 

Nowelizacja formy czynności prawnej w prawie cywilnym

Daniela Ilieva-Koleva

Business Communication Techniques for Lawyers

 
nr 2/2017
W numerze m. in.:

 

Dariusz Szostek 

Nowelizacja formy czynności prawnej w prawie cywilnym

Daniela Ilieva-Koleva

Business Communication Techniques for Lawyers

 
nr 3/2017
W numerze m. in.:

 

Aleksandra Budniak-Rogala

Przeprowadzenie dowodu za pomocą środków porozumiewania się na odległość na zasadzie art. 235 § 2 KPC a realizacja zasady bezpośredniości – uwagi w kontekście nowelizacji KPC z 10.7.2015 r. – część 2

Anna Materla

Funkcjonowanie elektronicznych biur podawczych w wybranych krajach

 

nr 4/2017
W numerze m. in.:

 

Michał Bienias 

Zasada czasowego ograniczenia przechowywania danych osobowych na gruncie RODO

Grzegorz Sibiga

Skarga do organu nadzorczego oraz jej rozpatrzenie według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Postępowanie w przedmiocie skargi osoby, której dane dotycząnr 1/2016
W numerze m. in.:


Katarzyna Schubert-Panecka 

Online Mediation. Eine Antwort auf digitalisierte Lebensräume und Streitigkeiten im XXI Jh.?

Татьяна С. Таранова

Использование информационных технологий при альтернативном разрешении споровnr 2/2016
W numerze m. in.:

Michał Bąba 

Próba wyznaczenia zakresu pojęcia danych biometrycznych

Туманов Дмитрий Александрович

Размышления о правосудии и об использовании результатов научно-технического прогресса
в гражданском судопроизводстве России

nr 2/2015
W numerze m. in.:

Dariusz Szostek, Marek Świerczyński
Problem prawa właściwego oraz sądów właściwych w zakresie umów dotyczących treści cyfrowych dystrybuowanych on-line
Marcin Podleś
Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w umowach konsumenckich po implementacji dyrektywy w sprawie praw konsumentów
 
nr 1/2015
W numerze m. in.:

Jacek Gołaczyński
Akta stanu cywilnego w prawie cywilnym i postępowaniu cywilnym
Kinga Flaga-Gieruszyńska, Aleksandra Klich
Nowy model uzasadnienia wyroku w procesie cywilnym
 
nr 1/2014
W numerze m. in.:

 

Kinga Flaga - Gieruszyńska 

Wpływ wykorzystywania narzędzi internetowych na efektywność działania sądów cywilnych - wybrane zagadnienia

nr 4/2012
W numerze m. in.:


ELEKTRONICZNE POSTEPOWANIE UPOMINAWCZE:
Poradnik dla pełnomocnika zawodowego
Poradnik dla powoda
Poradnik dla pozwanego
OPRACOWAŁA DR GABRIELA BAR

 

nr 3/2012
W numerze m. in.:


 Agata Jaroszek
Analiza naruszen ochrony danych osobowych w swietle zlecen
i wniosków zawartych w Opinii Grupy Roboczej Art. 29 ds.
Ochrony Danych Osobowych w sprawie aplikacji mobilnych
Klára Szalay, Nóra Tosics
Wanted! In search of runaway productions.
Film tax incentives in Europe

nr 2/2012
W numerze m. in.:
Anna Brenk–Czapska
Elektroniczne postepowanie upominawcze – uwagi na temat rzeczywistego funkcjonowania e-sadu
Piotr Telusiewicz
Poprawa jakosci funkcjonowania e-sadu – kilka swobodnych uwag
Dariusz Segit
Data wniesienia pozwu i innych pism procesowych w elektronicznym postepowaniu upominawczymnr 1/2012

PME4_2011.jpg

W numerze m. in.:
Jacek Gołaczyński
Priorytety informatyczne resortu sprawiedliwości
Dariusz Szostek

E-uzasadnienia i e-doręczenia - remedium na długotrwałość postępowania sądowego?
Bogdan Pękalski
Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej. Kilak pytań wraz z odpowiedziami, o tym jak planuje się usprawnienie egzekucji komorniczej poprzez wykorzystanie technologii informatycznych

Pobierz w e-book w formacie pdf


Prawo Mediów Elektronicznych
nr 4/2011

W numerze m. in.:

PME4_2011.jpg
Marcin Podleś

Zagadnienie przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru konsumpcyjnego przy sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu


Izabela Wróbel


Sprzedaż wyrobów medycznych przez internet w świetle prawa unii europejskiej
 
 

nr 3/2011

W numerze m. in.:

PME3_2011.jpg

Rafał Cisek


E-protokół i inne "nowinki" informatyzacji sądownictwa, czyli po co to komu?


prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr Sylwia Kotecka


Klikając temidę


Jerzy Menzel


Obawy sędziów dotyczące wdroęenia elektronicznego protokołu

Anna Zalesińska
 
 

Wydanie specjalne
W numerze m. in.:
PME2_2011.jpg
Informatyzacja postępowań sądowych

Referaty III Konferencji z cyklu:

Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości
, 25 maja 2011 r.
 

nr 1/2011
W numerze m. in.:
PME1_2011.jpg

Gabriela Bar


Rozstrzyganie sporów domenowych przez Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO

Adam Haręża


Wprowadzenie do problematyki elektronicznej administracji publicznej

Marcin Podleś


Zagadnienie ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w aptece internetowej
 
 

nr 3/2010
W numerze m. in.:
PME2_2010.jpg

Berenika Kaczmarek-Templin


O perspektywie nowego dokumentu w świetle projektowanych zmian Kodeksu Postępowania Cywilnego

Dariusz Szostek, Marek Świerczyński


Programy komputerowe tworzone w ramach stosunku pracy

Marek Leśniak


Powszechny dostęp do przeglądania księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Nowej księgi wieczystej)
 
 

nr 2/2010
W numerze m. in.:
PME2_2010.jpg

J
acek Gołaczyński, Sylwia Kotecka

Kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego. Uwagi na tle projektu zmiany ustawy - kodeks postępowania cywilnego

Zbigniew Okoń


Programy komputerowe tworzone w ramach stosunku pracy

Michał Bernaczyk, Anna Presz


Karnoprawna ochrona dostępu do informacji publicznej w działalności prokuratury i sądów powszechnych
 
 

nr 1/2010
 
W numerze m. in.:

PME1_2010.jpg
Marek Świerczyński


Prawo właściwe a nieuczciwa konkurencja w Internecie

Justyna Balcarczyk


Prasa internetowa - rejestracja?

Dariusz Szostek


Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w aspekcie e-administracji

Michał Bernaczyk, Anna Presz


Karnoprawna ochrona dostępu do informacji publicznej w działalności prokuratury i sądów powszechnych

 
 

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->