Obieg dokumentów elektronicznych pomiędzy sądami a urzędami stanu cywilnego w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Techniką IT S.A. realizuje projekt badawczy „Obieg dokumentów elektronicznych pomiędzy sądami a urzędami stanu cywilnego w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego”, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Celami projektu są:
  1. opracowanie teoretycznej koncepcji informatyzacji obiegu dokumentów pomiędzy sądami i urzędami stanu cywilnego w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Wnioskodawca dostrzega także administracyjny i transgraniczny (zwłaszcza unijny) aspekt problemów badawczych dotyczących wymiany dokumentów związanych ze stanem cywilnym, zatem zespół badawczy przygotuje rekomendacje również w tym zakresie;
  2. opracowanie propozycji przepisów prawnych umożliwiających sporządzanie dokumentów urzędowych w postaci elektronicznej, poświadczania papierowych dokumentów urzędowych w postaci elektronicznej oraz wymianę dokumentów drogą elektroniczną;
  3. pilotażowe, praktyczne wdrożenie teoretycznej koncepcji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i wybranym urzędzie stanu cywilnego poprzez rozbudowę programów komputerowych używanych przez te podmioty do prowadzenia biurowości. Pilotażowe rozwiązania informatyczne ograniczone zostaną do wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy polskimi sądami i polskimi urzędami stanu cywilnego.
Wyniki prac wykonanych w ramach grantu badawczego przyczynią się do znacznego usprawnienia pracy sądów i urzędów stanu cywilnego oraz obniżenia kosztów i przyspieszenia wymiany dokumentów pomiędzy tymi podmiotami, poprzez wprowadzenie środków komunikacji elektronicznej oraz zastosowanie nowoczesnych technologii. Usprawnienie wymiany dokumentów pomiędzy sądami a urzędami stanu cywilnego powinno polegać na zastępowaniu dokumentów w postaci papierowej dokumentami w postaci elektronicznej, wymienianymi drogą elektroniczną. Dzięki wprowadzeniu do obiegu  elektronicznych dokumentów urzędowych i nałożeniu na sądy i urzędy stanu cywilnego obowiązku wymiany ich między sobą za pomocą środków komunikacji elektronicznej, strony i inni uczestnicy postępowania cywilnego zostaną uwolnieni od uciążliwości pozyskiwania dokumentów w postaci papierowej.

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->