Współpraca międzynarodowa

CBKE jest partnerem Sieci Tematycznej LEFIS APTICE -Prawne Ramy Dla Społeczeństwa Informacyjnego II
 

Sieć tematyczna LEFIS APTICE zmierza do rozwoju i zastosowania uniwersalnego zaplecza naukowo-badawczego w dziedzinie prawa, które będzie odpowiadać potrzebom społeczeństwa informacyjnego i opartego na wiedzy. W oparciu o wcześniejsze inicjatywy wspierane przez Unię Europejską, sieć tematyczna ma ulepszyć obecnie stosowane techniki edukacyjne z zakresu prawa poprzez przystosowanie ich do nowego środowiska społecznego i politycznego oraz nowych uregulowań prawnych. Prace w ramach projektu skupią się przede wszystkim na modyfikacji systemu edukacyjnego stworzonego w ramach projektu LEFIS w latach 2003-2004 oraz na zintegrowaniu tego systemu z bieżącymi strategiami edukacyjnymi Unii Europejskiej w szkolnictwie wyższym.

Zadaniem sieci jest rozwój (1) spójnych programów nauczania oraz studiów w zakresie Prawa Społeczeństwa Informacyjnego, które efektywnie łączy potrzeby i oczekiwania społeczne zgodnie z metodologią Tuningu; (2) systemu certyfikacji oraz implementacji, który zapewni konsolidację, wykorzystanie oraz rozpowszechnianie tych programów; (3) infrastruktury edukacyjnej, badawczej oraz zarządzania, która umożliwi realizację studiów oraz propozycji regulacyjnych dotyczących administrowania społeczeństwa informacyjnego. Udział CBKE w projekcie dotyczy pracy w grupie tematycznej "Public Private Relations" - Stosunki Publiczno-Prywatne oraz "Quality" - Jakość.
Więcej informacji o sieci tematycznej LEFIS można uzyskać na stronie internetowej www.lefis.org


Udział CBKE w projekcie ALIS

Od stycznia 2006 r. CBKE jest partnerem w projekcie celowym "Automatyczny Inteligentny System Prawny" (akronim ALIS), realizowanym w ramach 6 Programu Ramowego. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu, który zapewni obywatelom Unii Europejskiej oraz prywatnym firmom łatwy, przejrzysty, bezpieczny i niezawodny dostęp do europejskiej wiedzy z zakresu prawa. Przygotowany system ma być ogólnodostępny i funkcjonalny we wszystkich krajach członkowskich. Zapewni nie tylko łatwy dostęp do potrzebnych informacji, pozwoli również na oszczędność czasu i kosztów. Zadaniem systemu jest także stworzenie sposobu rozumowania dostosowanego zarówno do potrzeb użytkownika, jak i do warunków rozpatrywanej sytuacji.

Opracowany system ułatwi zarządzanie wiedzą prawniczą w celu unikania konfliktów poprzez zapobieganie im, przyspieszenie wydawania orzeczeń sądowych, ułatwienie zastosowania norm i regulacji prawnych oraz usprawnienie rozwoju systemów prawnych.

Projekt ALIS opiera się na trzech dziedzinach naukowych: teorii gier, sztucznej inteligencji oraz technikach semantycznych w dziedzinie zarządzania sądowymi bazami danych. Projekt realizowany jest przez 36 miesięcy przez 11 partnerów z siedmiu krajów europejskich, przy czym 4 partnerów to ośrodki naukowe.


CBKE i Instytut Prawa Informatycznego i Własności Intelektualnej na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu
 

W 2003 CBKE nawiązało współpracę z Instytutem Prawa Informatycznego i Własności Intelektualnej na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu, którym kieruje profesor Andreas Wiebe. W ramach tej współpracy 30 października 2003 odbył się w Wiedniu odczyt mgr Agaty Jaroszek. "Implementacja dyrektyw dotyczących handlu elektronicznego w prawie polskim" na seminarium zorganizowanym przez Instytut Prawa Informatycznego i Własności Intelektualnej. Profesor Wiebe jest współautorem publikacji Dobra informacyjne w komunikacji elektronicznej, która ukaże się nakładem wydawnictwa LexisNexis w 2005 roku. Więcej informacji o Instytucie Prawa Informatycznego i Własności Intelektualnej można uzyskać pod adresem: www.infolaw.at.

CBKE partnerem sieci tematycznej LEFIS - Prawne Ramy Dla Społeczeństwa Informacyjnego
 

CBKE jest partnerem w sieci LEFIS - Prawne Ramy Dla Społeczeństwa Informacyjnego (The Legal Framework for the Information Society) koordynowaną przez Uniwersytet w Saragossie. Sieć LEFIS, jest wspierana przez Unię Europejską jako Erasmus Thematic Network, (Sieć Tematyczna Erazmusa). Erasmus Thematic Network obejmuje również działania sieci europejskiej AECI oraz środkowo i południowo-amerykańskiej sieci ALFA dotyczące administracji elektronicznej w ramach programu Socrates. Sieć zrzesza 63 organizacje, w tym uniwersytety, ośrodki badawcze, kancelarie prawne oraz instytucje administracji publicznej).
CBKE jako partner LEFIS zorganizował dwa międzynarodowe seminaria naukowe w roku 2002 i 2004. Pierwszym wydarzeniem była Letnia Szkoła Prawne Ramy dla Społeczeństwa Informacyjnego, która odbyła się w dniach 19-21 września 2002 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w której uczestniczyli partnerzy LEFIS z różnych ośrodków akademickich w Europie. Tematyka Szkoły Letniej obejmowała zagadnienia z prawa telekomunikacyjnego, ochrony dóbr osobistych w internecie, podpisu elektronicznego, cyberprzestęczości oraz dydaktyki w zakresie nauczania przedmiotu prawa i komputery na studiach prawa.
Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem we współpracy z LEFIS była organizacja międzynarodowego seminarium Elektroniczne środki dowodowe w postępowaniu sądowym . prawo, teoria, praktyka, które odbyło się w dniach 2-3 kwietnia 2004. Tematyka seminarium była poświęcona systemom informacji prawnej dla uczestników postępowania sądowego, najnowszym projektom badawczym, które mają na celu zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w administracji sądowej np. elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy sądami, prokuraturą i kancelariami prawnymi oraz które służą usprawnianiu przebiegu postępowania sądowego dzięki możliwości wykorzystywania technik audiowizualnych (np. telekonferencji podczas przesłuchań świadków).

Założenia LEFIS
LEFIS - Prawne Ramy dla Społeczeństwa Informacyjnego (the Legal Framework for the Information Society) - ma na celu, poczynając od wypracowywania propozycji normatywnych, wprowadzanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych na wydziały i katedry prawa, jak również promowanie studiowania przepisów i kodeksów na uczelniach politechnicznych. Ponadto LEFIS dąży do opracowywania rozwiązań dydaktycznych przy wykorzystaniu możliwości jakie oferuje dostęp do Internetu i źródeł dydaktycznych on-line.
Innym zamierzeniem LEFIS jest opracowywanie strategii w dziedzinie prawa i nowych technologii, będących rezultatem dyskusji prowadzonych w różnych państwach Unii Europejskiej. Ważne jest przy tym również uwzględnianie poszczególnych potrzeb, tradycji i wymogów grup krajów tworzących Sieć Tematyczną.
Więcej informacji o sieci tematycznej LEFIS można uzyskać na stronie internetowej www.lefis.org

CBKE i Uniwersytet Prawa w Wilnie
 

W ramach umowy między Wydziałami Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetem Prawa w Wilnie w dniach 15-16 maja 2003 CBKE zorganizowało wykłady prof. Rimantasa Petrauskasa dla studentów i doktorantów naszego Wydziału. Profesor Petrauskas jest specjalistą w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego i cyberprzestępoczości. W dniach 23-24 stycznia 2004 na Uniwersytecie Prawa w Wilnie odbyła się konferencja międzynarodowa "Knowledge Society Governance", na której sędzia Dariusz Sielicki oraz mgr Rafał Cisek wygłosili wykłady na temat "Wpływu nowoczesnych technologii na system sądownictwa w Polsce" - sędzia Dariusz Sielicki oraz "Implementacji dyrektyw dotyczących handlu elektronicznego w prawie polskim" - mgr Rafał Cisek.
Więcej informacji o Uniwersytecie Prawa w Wilnie można uzyskać pod adresem: www.ltu.lt.

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->