Articles

Anna Zalesińska

32.jpgAnna Zalesińska tytuł magistra uzyskała z wyróżnieniem w czerwcu 2008 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska z zakresu postępowania administracyjnego pt. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowym i sądowoadministracyjnym została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Adamiak.

Stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2007/2008.

W okresie od października 2007 r. do lutego 2008 r. ramach programu LLP - Erasmus przebywała na stypendium na Paris-Lodron Universität Salzburg.

Od października 2008 r. jest słuchaczką studiów doktoranckich w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorem jej rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. Jacek Gołaczyński.

Od grudnia 2008 r. aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.
 
Publikacje
2009
 • Development of electronic government in Visegrad countries and in Austria. Comperative study, [w:] "European Information Law - good governance in the public sector", J. Gołaczyński, E. Galewska (red.), Wrocław, 2009 r.
 • Informatyzacja postępowania sądowego w Finlandii i Estonii [w:] "Informatyzacja postępowania cywilnego w prawie polski i prawie wybranych państw", J. Gołaczyński (red.), WoltersKluwers Polska, 2009 r.
 • Umowy elektroniczne w fińskim systemie prawnym, "E - Biuletyn", nr 2/2007 r.
 • Civil contracts in Finnish legal systems with special consideration of electronic contracts [w:] "Studia Erasmiana Wratislaviensia Acta Studentium, M. Sadowski, P. Szymaniec, E. Bojek (red.), Wrocław, 2009 r.
2008
 • Development of Electronic Government in Poland: Fundamental Assumptions and Requirements, [w:] "European ICT Law. Selected Issues", R. Polčák, A. Wiebe (red.), Librix.eu, 2008 r.
 • Rozwój nowych technologii a prawo do sadu w świetle art. 45 Konstytucji, [w:] "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania", K. Górka, T. Litwin (red.), Uniwersytet Jagielloński, 2008 r.
2007
Konferencje i seminaria
 • Elektroniczny protokół oraz przeprowadzanie dowodu na odległość postulaty de lege ferenda (model docelowy)- referat wygłoszony podczas II Konferencji w ramach projektu Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych, Wrocław, 26 - 28 września 2007 r.
 • Elektroniczne czynności procesowe i doręczenia w prawie fińskim i estońskim - referat wygłoszony podczas I Konferencji w ramach projektu Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych, Warszawa, 13 - 15 czerwca 2007 r.
 • Rozwój nowych technologii a prawo do sadu w świetle art. 45 Konstytucji - referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Próba Oceny i Podsumowania z Perspektywy Dziesięciolecia Stosowania, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 30 - 31 marzec 2007 r.
 • Motywować czy darować- między stypendium socjalnym a stypendium za wyniki w nauce. Rozważania w kontekście ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, Wrocław, 20 - 21 kwietnia 2006 r.
Udział w projektach naukowo - badawczych
 • E-Sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego, projekt koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (styczeń 2007-grudzień 2009)
 • Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych, projekt koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (styczeń-grudzień 2007) o Członek Zespołu ekspertów przy Ministrze Sprawiedliwości do przygotowania założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych.
Inne osiągnięcia
 • Koordynator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii, Wrocław, 21 - 22 września 2009 r.
 • Koordynatorem projektu e-Administracja, realizowanego przez studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (marzec - grudzień 2009 r.). Jego celem było zbadania obecnie obowiązujących przepisów regulujących możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu przed organami administracji publicznej w Polsce i na świecie oraz opracowanie projektów alternatywnych rozwiązań. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawował prof. dr hab. Jacek Gołaczyński. Efekty pac studentów zostały opublikowane w "E-Biuletynie" (red. A. Zalesińska).
 • Koordynator Summer School on European Information Law, Wrocław, Polska, 5 - 10 września 2009 r.
 • Przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego w okresie od maja 2006 r. do maja 2007 r.
 • Członek zespołu E-sąd - projektu realizowanego przez studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod opieką merytoryczną mgr Sylwii Koteckiej oraz Prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego, kwiecień - listopad 2006 r., Wrocław.
 • Laureatka Konkursu na najlepsze studium/artykuł zorganizowanego przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej I miejsce.
 • Koordynator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta., 20 - 21 kwietnia 2006 r.

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->