Bogna Kaczorowska

Mgr Bogna Kaczorowska, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, jest doktorantką w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończyła Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego w Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich ze specjalizacją w zakresie języka włoskiego prowadzone w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Była stypendystką rządu włoskiego na Università per Stranieri di Perugia.

Obecnie przygotowuje pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Gołaczyńskiego rozprawę doktorską na temat „Wykładnia umów obligacyjnych w świetle współczesnych tendencji rozwoju prawa prywatnego”. W pracy badawczej zajmuje się głównie problematyką umów cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu aktualnych przemian prawa prywatnego na reguły wykładni umów i kształt swobody kontraktowej.

 

 

Ważniejsze publikacje
  • Znaczenie współczesnej komparatystyki prawniczej na przykładzie analizy prawnoporównawczej swobody umów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2008, t. 5, s. 67-86.
  • Specyfika umowy adhezyjnej a zakres swobody kontraktowej, „Radca Prawny” 2009, nr 3, s. 30-40.
  • Rys historyczny kształtowania się swobody umów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2009, t. 6, s. 245-254.
  • Wizja wykładni umów w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2011, nr 2, s. 9-32.
  • Temida staropolska w relacji Claudio Rangoniego z 1604 roku, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2012, t. 10, nr 3, s. 55-76 (współautor: Włodzimierz Kaczorowski).
  • Umowy elektroniczne a zasada swobody umów – wybrane zagadnienia, w: X-lecie. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, pod red. E. Galewskiej, S. Koteckiej, Wrocław 2012, s. 325-336.
  • Standardy cywilnoprawnej ochrony kontrahenta w stosunkach dwustronnie profesjonalnych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, z. 1, s. 51-86.
  • Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio a wykładnia umów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2013, t. 11, z. 2, s. 63-80.

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->