dr Ewa Galewska

egaleska2.jpgDr Ewa Galewska bierze udział w działalności CBKE od początku jego istnienia w 2002 r. Od 2006 r. jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym CBKE. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (w języku polskim i angielskim) z prawa europejskiego, prawa międzynarodowego, prawa konkurencji oraz prawa nowych technologii. Uczestniczy w projektach naukowych realizowanych przez CBKE. Prowadziła badania naukowe w prestiżowych uczelniach europejskich. Brała udział w wielu konferencjach oraz seminariach o wymiarze międzynarodowym i krajowym. Jest radcą prawnym.

 

 


2000 - tytuł magistra na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - praca magisterska pt. "Prawo antymonopolowe Unii Europejskiej" napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kolasy

2000 - Podyplomowe Studium Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej

2000 - aplikacja referendarska zakończona złożeniem egzaminu referendarskiego

2001 - 2003 - badania naukowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lejdzie (Holandia) oraz holenderskim Ministerstwie Telekomunikacji - stypendium rządu holenderskiego

2003 - 2006 - aplikacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Świdnicy zakończona złożeniem egzaminu sędziowskiego

2006 - stopień doktora - rozprawa pt. "Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych" napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Kolasy - wyróżnienie przyznane uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

2006 - Visiting Professor - wykłady z Prawa telekomunikacyjnego w International Institute of Air and Space Law (Leiden University)w ramach programu LL.M.

Od 2006 - opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego (www.skn-bpk.prawo.uni.wroc.pl)

Od 2007 - radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu

2007 - Visiting Professor, Interdisciplinary Centre for Law & ICT, Leuven University, Belgia

2008 - Visiting Professor, Institute of Civil Commercial and Securities Law, Department of Information Technology Law and Intellectual Property Law, Vienna University of Economics and Business Administration, Wiedeń, Austria

2008 - wyróżnienie dla książki pt. Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych w konkursie Złote Skrzydła na najlepszą książkę fachową organizowanym przez Gazetę Prawną

2008 – 2010  - utworzenie i prowadzenie Szkoły Prawa Amerykańskiego

2008 nagroda Rektora UWr za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane  w 2007 r.

2010 – nagroda Retora UWr za osiągnięcia organizacyjne w 2009 r. 


 Publikacje, prezentacje
 
2014

 

 • Telecommunications Infrastructure, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2014.- w druku

 • Regulatory Framework of the Telecommunications Sector, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2014 – w druku. 

 • Regulation of Competition in the ICT Market, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2014 – w druku. 

 • Regulation of Personal Data Processing, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2014 – w druku. 

 • Protection of Telecommunications Privacy, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2014 – w druku. 

 • Competition Law in Poland, Kluwer Law International 2014

 

 

2013
 • Wybrane aspekty prawa nowych technologii : publikacja Studenckiego Koła Naukowego "Blok Prawa Komputerowego" / red. Ewa Galewska, Anna Zalesińska, Łukasz Cieślak [et al.], Wrocław : Studenckie Koło Naukowe "Blok Prawa Komputerowego". Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - 158 s.

 • Recenzja książki H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska, Rynek usług telekomunikacyjnych (w) internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 5(1) 2013\ s. 108-109

 • Regulacja telekomunikacji – decyzja o dostępie telekomunikacyjnym.Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14.06.2012 r., XVII AmT 106/09 (w:) internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 6(1) 2013

 

 
2012
 • Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego / [red. Ewa Galewska, Sylwia Kotecka], Wrocław : Oficyna Prawnicza, 2012. - 495 s

 • Oferta ramowa w prawie polskim i unijnym, (w:) Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego,Wrocław : Oficyna Prawnicza, 2012, s. 213-224.

 • Regulacja telekomunikacji - decyzja o dostępie telekomunikacyjnym : wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14.06.2012 r., XVII AmT 106/09, (w:) Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny [Dokument elektroniczny]. - 2012, nr 6 (1), s. 89-91.

 • Stosowanie mediacji w sektorze telekomunikacyjnym w Unii Europejskiej, (w:) Mediacje w społeczeństwie otwartym / pod red. nauk. Magdaleny Tabernackiej, Renaty Raszewskiej-Skałeckiej ; [aut. Magdalena Abramowicz et al.]. - Wrocław : Gaskor, 2012.- S. 332-345.

 • Ustalanie cen za połączenia międzysieciowe związane z przenoszeniem numerów,– glosa aprobująca do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.07.2006 r. w sprawie C-438/04 Mobistar SA v. IBP, (w:) Glosa.Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach  - 2012, nr 1 , s. 19-[24].

 

 2011

 • Problem nieświadomości użytkownika jako koszt usługi przenoszenia numerów, (w:) Przegląd Telekomunikacyjny. Wiadomości Telekomunikacyjne. - 2011, nr 10, s. 1553-1556

 • Telecommunications Infrastructure, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2011.
 • Regulatory Framework of the Telecommunications Sector, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2011. 
 • Regulation of Competition in the ICT Market, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2011. 
 • Regulation of Personal Data Processing, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2011. 
 • Protection of Telecommunications Privacy, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2011. 
 • Elektroniczna księga wieczysta a ochrona danych osobowych, Spotkania tematyczne SKN-BPK, Wrocław 2011.
 • Transpozycja postanowień dyrektywy unijnej dotyczących przyznawania operatorom prawa drogi oraz finansowania usługi powszechnej - glosa aprobująca do wyroku rybunału Sprawiedliwości z 25.10.2005 r. w sprawie C-334/03 Komisja v. Portugalia, Glosa 2/2011.

2010

 • Ustalanie wysokości jednorazowej opłaty za przeniesienie numeru telefonicznego w UE, Europejski Przegląd Sądowy 6/2010.

 • Introduction, (w:) E. Galewska (red.) European Information Law-Good Governance in the Public Sector, Wrocław 2010.

2009

 • Nowe zasady przenoszenia numerów w Polsce w świetle prawa wspólnotowego, Kwartalnik Prawa Publicznego 1-2/2009.

 • Glosa aprobująca do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2006 r., C - 438/04, LEX 2009.

2008

 • Stosowanie wzorców w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 12/2008.

 • How to determine a price of wholesale rental? Case comment to the judgement of the Court of the Competition and Consumer Protection of 10 December 2007 - Tele2 (Ref. No. XVII AmT 17/07), Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2008, 1(1).

 • Data Protection in Poland, Summer School on European Information Law, Wrocław 2008

2007

 • EU Regulations on Air Transport, Airports Council International, Praga 2007

 • EU Telecommunications law, LEGIS, Istambuł 2007

 • Europan Air Law, Airports Council International, Warszawa 2007

 • Rynek łączy dzierżawionych, (w:) S. Piątek (red.) Regulowanie rynków telekomunikacyjnych, Warszawa 2007

 • Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych, Wolters Kluwer 2007 r. (Recenzje: M. Rogalski - Palestra nr 7-8/2007, M. Przybylska - Problemy zarządzania nr 1/2008 (19), K. Kowalik-Bańczyk - Europejski Przegląd Sądowy wrzesień 2007).

2006

 • Wdrażanie wspólnotowych norm prawnych w dziedzinie usługi powszechnej do holenderskiego prawa telekomunikacyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom LXX, 2006 r.

2004

2003

 • Specyfika dyrektywy jako aktu legislacyjnego Wspólnot Europejskich, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom LV, 2003 r.

 • Prawo komunikacji elektronicznej w prawie Unii Europejskiej, (współautorstwo: D. Adamski) (w:) J. Gołaczyński (red.) Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003 r.

2002

 • Rola Komisji Europejskiej w postępowaniu antymonopolowym w świetle rozporządzenia 17/62,Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom XXXXIX, 2002 r.

Projekty
 
 • ECLET (Electronic Communications Legal Expertise Transfer), Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge, 2005-2009 
 • ALIS (Automatyczny Inteligentny System Prawny), projekt finansowany przez Komisją Europejską, 2007 - lipiec 2008
 • LEGIS (Intensive Programme on Legal Aspects of Information Society), 2007

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->