dr Sylwia Kotecka

15a.jpgSylwia Kotecka bierze udział w działalności CBKE od czerwca 2005 r. W czasie studiów doktoranckich prowadziła zajęcia dydaktyczne z prawa postępowania cywilnego.

 

 

 

 


2005 r. - tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterska (z zakresu prawa konstytucyjnego) pt.: "Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli"

2005 - 2009 studia doktoranckie w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

2005 - 2009 - menadżer projektu ECLET, wykonywanego przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej w 6 Programie Ramowym UE (nr kontraktu zawartego między Uniwersytetem Wrocławski a Komisją Europejską MTKD-CT-2004-002635)

marzec - czerwiec 2006 - konsultantka prawna w projekcie e-sąd, realizowanym przez studentów informatyki Politechniki Wrocławskiej (Wydział Podstawowych Problemów Techniki - Instytut Matematyki i Informatyki), nad którym nadzór merytoryczny sprawował prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski. Cel projektu obejmował stworzenie dokumentacji technicznej koniecznej do wdrożenia odpowiednich rozwiązań informatycznych w postępowaniu cywilnym

grudzień 2006 - grudzień 2007 - uczestniczyła w Zespole Prawnym w projekcie "Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych" w ramach projektu Transition Facility PL 2004/016-829.05.04 "Wzmocnienie polskiego wymiaru sprawiedliwości", wykonywanego przez konsorcjum Aram Sp. z o.o. oraz Winuel Sp. z o.o.

2006/2007 - Stypendystka Prezydenta Miasta Wrocławia (stypendium dla doktorantów, których badania naukowe są szczególnie istotne dla rozwoju miasta)

2006/2007 - łącznie z prof. drem hab. Mirosławem Kutyłowskim z Instytutu Matematyki i Informatyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, wykładała studentom informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego przedmiot "Prawo w działalności informatycznej"

2007 - koordynator studenckiego projektu e-sąd. Jego celem było opracowanie projektów przepisów prawnych umożliwiających wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej, dokonywanie e-doręczeń, e-przesłuchań i e-protokołowania w postępowaniu cywilnym. Rezultatem prac są artykuły naukowe studentów opublikowane w e-Biuletynie CBKE 2007 nr 2

marzec - lipiec 2007 - w ramach programu Sokrates/Erasmus przebywała na stypendium na Uniwersytecie Wiedeńskim

2007 - do chwili obecnej - wykonawca projektu badawczego rozwojowego "E-sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego", realizowanego ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr grantu R11 006 02)

2008 - stypendystka w grancie "Elektroniczna identyfikacja", przyznanym prof. drowi hab. Mirosławowi Kutyłowskiemu jako Laureatowi przez Fundację Edukacji Międzynarodowej

9 stycznia 2008 - do chwili obecnej - członkini Zespołu ekspertów Ministerstwa Sprawiedliwości do spraw przygotowania założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych (elektronicznego postępowania upominawczego, któremu przewodniczy prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 3/08/DK z dnia 9 stycznia 2008 r.). Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156, wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2010 r.)

wrzesień 2008 - ukończyła Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami" na Politechnice Wrocławskiej, broniąc pracy dyplomowej pt. "Dokument Inicjujący Projekt - Przejście szpitala z papierowej dokumentacji medycznej na elektroniczną"

2008 - członkini zespołu ekspertów w projekcie Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości RP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w obszarze implementowania standardów międzynarodowych wykonywania orzeczeń

2009 - tytuł doktora prawa w zakresie postępowania cywilnego. Promotorem jej rozprawy doktorskiej pt. "Informatyzacja działalności podmiotów publicznych na przykładzie postępowania cywilnego" był prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
 

 

Publikacje, prezentacje
 
W przygotowaniu:
 • "Informatyzacja postępowania cywilnego w Polsce de lege lata" - referat na konferencji "Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii"- 21-22.09.2009, Wrocław
 • "Elektroniczny dostęp do akt sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym" - referat na konferencji "Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości a usprawnienie postępowań sądowych" 15-16.10.2009, Władysławowo
 • "Elektroniczne akta procesowe" - referat na konferencji "Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Rewolucja w procedurze cywilnej?"- 4.11.2009, Warszawa
 • "Projektowana nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne" (współautorka artykułu naukowego: A. Zalesińska)
 • "Informatyzacja działalności podmiotów publicznych na przykładzie postępowania cywilnego" (publikacja rozprawy doktorskiej)
Publikacje przyjęte do druku:
 • część "Komentarza do elektronicznego postępowania upominawczego" pod redakcją J. Gołaczyńskiego
 • "Elektroniczne postępowanie upominawcze - uwagi de lege ferenda"- publikacja po konferencji "Dokumenty a prawo" (24.10.2008, Warszawa)
 • "Informatyzacja postępowania cywilnego"- "Człowiek i Dokumenty" nr 14
 • "Informatyzacja postępowania cywilnego w Austrii" (w:) J. Gołaczyński (red.), "Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i prawie wybranych państw"
 • "Informatyzacja postępowania cywilnego w Polsce" (w:) J. Gołaczyński (red.), "Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i prawie wybranych państw"
2009
 • "Elektroniczne postępowanie upominawcze"- "Człowiek i Dokumenty" nr 12 (styczeń-marzec 2009)
 • "Koncepcja elektronicznego weksla własnego w obrocie gospodarczym" (współautor: G. Wierzbicki) - "e-Biuletyn CBKE" 2009 nr 1
 • "Nowoczesny sąd. Kierunki informatyzacji sądownictwa" - referat na cyklu konferencji pod patronatem "Gazety Prawnej" - "Jak usprawnić działanie wymiaru sprawiedliwości: od e-upomnień do e-płatności"- 13.01.2009, Poznań
 • "Dokument elektroniczny a sądownictwo arbitrażowe" - referat podczas IV edycji seminarium z cyklu "Technologie informatyczne wymiaru sprawiedliwości" - "Elektroniczne aspekty postępowania przygotowawczego- sądowego i wykonawczego"- 12.05.2009, Warszawa
2008
 • "Podpis elektroniczny" - "IT w administracji" 2008 nr 1
 • "Kiedy podpis elektroniczny przestaje być ważny" - "IT w administracji" 2008 nr 1
 • "E-podpis w postępowaniu cywilnym" - "Prawo Nowych Technologii" 2008 nr 2
 • "Archiwizacja dokumentów elektronicznych" (współautor: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski) - "Prawo Nowych Technologii" 2008 nr 2
 • "Elektroniczne postępowanie upominawcze" - "Boston IT Security Review" 2008 nr 3
 • "ePUAP - rzeczywistość i plany projektu" - "IT w administracji" 2008 nr 4
 • "Wzory i formularze w postaci elektronicznej" - "IT w administracji" 2008 nr 7
 • "O pożytkach z EPU" - "Prawo Nowych Technologii" 2008 nr 4
 • "Archiwizacja dokumentów elektronicznych" - referat podczas XXXII edycji Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "Maj/lipiec 2008 - elektroniczne kontakty z urzędem. Stan obecny i perspektywy rozwoju"- Warszawa- 18.06.2008
 • "Nowoczesny sąd. Kierunki informatyzacji sądownictwa" - referaty na cyklu konferencji pod patronatem "Gazety Prawnej" - "Jak usprawnić działanie wymiaru sprawiedliwości: od e-upomnień do e-płatności"- 2.12.2008, Łódź; 9.12.2008, Kraków
 • "Dokument elektroniczny a sądownictwo arbitrażowe" - konferencja "Weksel elektroniczny w obrocie gospodarczym"- 20.11.2008, Warszawa
 • "E-protokół: opis koncepcji" - referat na konferencji "Automatyzacja postępowania sądowego przez jego informatyzację"- 16.12.2008, Wrocław
2007
 • "Komunikacja z sądem cywilnym drogą elektroniczną. System teleinformatyczny i procedura dokonywania doręczeń" (współautor: M. Karolak) - "Elektroniczna Administracja" 2007 nr 7 (8)
 • "Realne problemy z wirtualnym dokumentem" - "Prawo Teleinformatyczne" 2007 nr 1
 • "Krajowy Rejestr Sądowy ? elektronicznie" - "Prawo Zamówień Publicznych" 2007 nr 1 (12)
 • "Prawne aspekty nowych regulacji w zakresie dokumentu elektronicznego" (cz. 1) - "Elektroniczna Administracja" 2007 nr 2
 • "Dokument elektroniczny w aktach wykonawczych. Prawne aspekty nowych regulacji w obszarze dokumentu elektronicznego" ( cz. 2) - "Elektroniczna Administracja" 2007 nr 3
 • "Urzędowe poświadczenie odbioru" - "IT w administracji" 2007 nr 1
 • "Dokument elektroniczny i pojęcia pokrewne" - "IT w administracji" 2007 nr 1
 • "Uwolnić podpis elektroniczny" - "Prawo Teleinformatyczne 2007 nr 2
 • "Komunikacja z sądem cywilnym drogą elektroniczną - de lege lata i de lege ferenda" - wykład wygłoszony podczas Seminarium Workshop IT- zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego, 23.11.2006, Wrocław
 • "Na drodze do wirtualnego sądu" - referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji SecurE-Justice, 19-20.01.2007,Wrocław
 • "Informatyczny obrót prawny - dokument elektroniczny w postępowaniu administracyjnym i sądowym. Elektroniczne formy świadczenia usług prawnych. Dowód z dokumentu elektronicznego. Wnoszenie do sądu pism procesowych w postaci elektronicznej" - wykład wygłoszony podczas III seminarium z cyklu Informatyka korporacyjna "Narzędzia informatyczne w funkcjonowaniu kancelarii prawnych (adwokackich, radcowskich i biur notarialnych)", 24.01.2007, Warszawa
 • "Prawne aspekty nowych regulacji w obszarze elektronicznego dokumentu" - referat wygłoszony podczas XXXVI seminarium z cyklu Informatyka administracji "Czy pożegnanie z papierem? Nowe regulacje w zakresie tworzenia, postępowania oraz archiwizowania dokumentów elektronicznych - dotyczących wszelkich podmiotów publicznych", 7.03.2007, Warszawa
 • "Zastosowanie dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych. Elektroniczne pisma procesowe oraz dokument elektroniczny jako środek dowodowy w postępowaniu sądowym" - wykład podczas IV edycji seminarium z cyklu Prawnicza Informatyka Korporacyjna "Technologie informatyczne wymiaru sprawiedliwości", 25-26.04.2007, Warszawa
 • "Zastosowanie Internetu w zakresie działania organów władzy sądowniczej" - wykład podczas IV edycji seminarium z cyklu Prawnicza Informatyka Korporacyjna "Technologie informatyczne wymiaru sprawiedliwości", 25-26.04.2007 Warszawa
 • "Spójność i jednoznaczność prawnego uznawania dokumentów elektronicznych" - referat wygłoszony podczas Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego, 30.05.-1.06.2007, Międzyzdroje
 • "Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz regulamin urzędowania sądów powszechnych - możliwości informatyzacji" - referat wygłoszony podczas I Konferencji w ramach projektu "Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych- organizacyjnych i ekonomicznych", 13-15.06.2007, Warszawa
 • "Elektroniczne pisma procesowe w prawie polskim de lege lata" - referat wygłoszony podczas I Konferencji w ramach projektu "Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych", 13-15.06.2007, Warszawa
 • "Dokument elektroniczny" - referat wygłoszony podczas I Konferencji w ramach projektu "Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych- organizacyjnych i ekonomicznych", 13-15.06.2007, Warszawa
 • "Prawne aspekty wdrożeń systemów elektronicznej administracji" - referat wygłoszony podczas konferencji "Ramy prawne społeczeństwa informacyjnego", 13-14.09.2007, Ustroń
 • "Elektroniczne pisma procesowe de lege ferenda (model docelowy)" - referat wygłoszony podczas II Konferencji w ramach projektu "Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych- organizacyjnych i ekonomicznych", 26-28.09.2007, Wrocław
 • "Archiwizacja dowodu z przesłuchania na odległość. Zróżnicowanie sytuacji w prawie karnym i cywilnym" - referat wygłoszony podczas V edycji seminarium z cyklu Prawnicza Informatyka Korporacyjna "Archiwizacja dokumentów elektronicznych w wymiarze sprawiedliwości", 12 grudnia 2007, Warszawa
2006
 • "Aukcja elektroniczna w polskim prawie zamówień publicznych i nowych unijnych dyrektywach zamówieniowych" - "Prawo mediów elektronicznych", dodatek do "Monitora Prawniczego" 2006 nr 2
 • "Wnoszenie do sądu pism procesowych w postaci elektronicznej" (współautor: M. Kutyłowski) - "Prawo mediów elektronicznych" nr 5, dodatek do "Monitora Prawniczego" 2006 nr 16
 • "Sąd nad e-sądem gospodarczym" (współautor: M. Kutyłowski) - "Prawo Teleinformatyczne" 2006 nr 1
 • "Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej według Kodeksu postępowania administracyjnego" (w:) J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa (red.) "Koncepcje i czynniki rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
 • "Komunikacja z sądem cywilnym drogą elektroniczną. Wnioski de lege ferenda" (współautor: M. Karolak) - "Elektroniczna Administracja" 2006 nr 6 (7)
 • "E-Sąd - możliwości zastosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu cywilnym" - referat wygłoszony podczas panelu dyskusyjnego na konferencji "Era Społeczeństwa Informacyjnego" w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania, 21.04.2006, Poznań
 • "Zakupy na odległość" - referat wygłoszony podczas panelu dyskusyjnego na konferencji organizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kampanii "Moje konsumenckie ABC", 10.05.2006, Wrocław
 • "Charakter, zasady i zakres wyłączenia odpowiedzialności usługodawców z tytułu świadczenia usług prostego przesyłu, cachingu oraz hostingu" - referat wygłoszony na Konferencji Naukowego Koła Cywilistów "Umowy nienazwane i odpowiedzialność cywilna", 18-19.05.2006, Wrocław
 • "Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej według Kodeksu postępowania administracyjnego" - referat wygłoszony na VIII Warsztatach Nadzoru Budowlanego, 20-23.09.2006, Wałcz
2005
 • "Poseł do Parlamentu Europejskiego a Konstytucja RP", Materiały Konferencyjne z Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt.: "Status posła do Parlamentu Europejskiego", Wrocław 2005
 • "Udzielenie zamówienia publicznego w trybie aukcji elektronicznej. Prawo polskie a wspólnotowe", "e-Biuletyn CBKE" 2005 nr 1; praca zdobyła nagrodę II stopnia w kategorii "Studenci" w konkursie zorganizowanym przez CBKE na najlepsze studium/artykuł dotyczące prawnych aspektów komunikacji elektronicznej
 • "European principle of democracy - sources, content and position" - referat wygłoszony na polsko-niemieckiej konferencji studentów prawa "The Europaen citizen: spectator or actor on the European stage?", 18-21.05.2005, Greifswald (Niemcy)
2004
 • "Relationship between state and churches in Republic of Poland" - referat wygłoszony na polsko-niemieckiej konferencji studentów prawa, dotyczącej prawnoporównawczych aspektów prawa konstytucyjnego, 9-10.12.2004, Wrocław

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->