dr Łukasz Goździaszek

 

Dr Łukasz Goździaszek jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (doktor nauk prawnych, magister prawa, magister ekonomii ze specjalizacją ekonomia menedżerska, licencjat ekonomii). Ukończył etatową aplikację sądową we Wrocławiu, zwieńczoną zdanym egzaminem sędziowskim. Pracował w kancelariach prawnych jako prawnik i w sądach jako aplikant sądowy.
Adwokat (www.gozdziaszek.pl). Wykładowca na aplikacji radcowskiej. Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Autor wielu publikacji naukowych, w tym artykułów i książek. Prelegent na konferencjach i seminariach naukowych. Członek zespołów realizujących projekty naukowe oraz przygotowujących projekty legislacyjne. Beneficjent wielu stypendiów naukowych, w tym stypendiów finansowanych przez polski rząd (stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i Samorząd Miasta Wrocławia.

od 2013 - Nauczyciel akademicki (stanowisko: adiunkt) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

od 2012 - Prowadzący własną Kancelarię Adwokacką (www.gozdziaszek.pl)

2012 - Doktor nauk prawnych (stacjonarne studia doktoranckie, Uniwersytet Wrocławski, 2007-2012)

2011-2012 - Stypendysta w projekcie "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki

2011 - Wykonawca w projekcie "Obieg dokumentów elektronicznych między sądami a urzędami stanu cywilnego w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego"

2011 - Nauczyciel akademicki (stanowisko: asystent) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

2010-2013 - Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw informatyzacji postępowań sądowych

2010 - Adwokat (wpis na listę adwokatów)

2010 - Egzamin sędziowski (aplikacja sądowa, 2007-2010)

od 2009 - Prowadzący ćwiczenia na studiach prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim

od 2009 - Wykładowca na aplikacji radcowskiej

2008-2012 - Członek Rady Wydziału na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

2008 - Członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw elektronicznego postępowania upominawczego

2008 - Magister ekonomii ze specjalizacją ekonomia menedżerska (stacjonarne studia ekonomiczne II stopnia, Uniwersytet Wrocławski, 2006-2008)

2007-2010 - Etatowy aplikant sądowy w sądach okręgu wrocławskiego (zatrudniony w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu)

2007-2009 - Wykonawca w projekcie "E-sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego"

2007-2009 - Wykonawca w projekcie ALIS (Automated Legal Intelligent System)

2007 - Wykonawca w projekcie "Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych"

2007 - Prawnik w kancelarii prawnej

2007 - Magister prawa (stacjonarne jednolite studia prawnicze, Uniwersytet Wrocławski, 2002-2007)

2006 - Licencjat ekonomii (stacjonarne studia ekonomiczne I stopnia, Uniwersytet Wrocławski, 2003-2006)

 

Publikacje

2014

- "Prawo blogosfery", Warszawa 2014 (monografia, C.H.Beck).

- "Elektroniczne postępowanie upominawcze", Warszawa 2014 (monografia, LexisNexis).

- "Doręczenia sądowe: Lepiej otrzymać pismo przez Facebooka niż wcale", Dziennik Gazeta Prawna 2014/22.01.2014 r., s. B12.

2013

- "Duże zmiany w e-sądzie", Rzeczpospolita, 2013/03.07.2013 r. s. C7.

- "Ustawodawca wyprzedza Sąd Najwyższy w rozwiązywaniu problemów z e-sądem", Dziennik Gazeta Prawna 2013/10.10.2013 r., s. B13.

2012

- "Umowa spółki z o.o. zawierana przy wykorzystaniu wzorca i postać wniosku o wpis do rejestruy", Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 8, s. 36-41.

- "W e-postępowaniu łatwiej podważyć nakaz zapłaty", współautorstwo z J. Gołaczyńskim, Dziennik Gazeta Prawna 2012/19.12.2012 r. s. B10.

- "Najlepszym rozwiązaniem problemów z e-sądem będzie dalsza informatyzacja", współautorstwo z J. Gołaczyńskim, Dziennik Gazeta Prawna 2012/01.03.2012 r. s. B12.

- "Kierunki zmian elektronicznego postępowania upominawczego", w: E. Galewska, S. Kotecka (red.), Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego, Wrocław 2012, s. 105-117.

- "Kazusy", w: J. Gołaczyński, P. Pęcherzewski (red.), Kazusy z prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, rozdz. II, k. nr 8-11, s. 17-18; rozdz. III, k. nr 10, s. 25-26; rozdz. IV, k. nr 23, s. 36; rozdz. IX, k. nr 8-12, s. 65-68, Wrocław 2012.

2011

- "Nagrywanie przebiegu posiedzeń w sądownictwie polubownym", współautorstwo z L. Klein, Prawo Mediów Elektronicznych 2011, nr 3, s. 16-21.

- "Rozwój elektronicznego postępowania upominawczego - postulaty de lege ferenda", Na wokandzie. Kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości 2011, nr 2, Numer specjalny 1, 20-23.

- "Europejskie postępowanie nakazowe. Informatyzacja na wzór EPU?", Na wokandzie. Kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości 2011, nr 2, Numer specjalny 1, 26-27.

- "E-Commerce & E-Banking" (s. 37-50) i "Biblioteka prawnicza" (s. 175-178), w: A. Burdziak, Ł. Cieślak, Ł. Goździaszek, S. Kotecka, P. Pęcherzewski, P. Rodziewicz, A. Zalesińska, "Technologia informacyjna dla prawników", Wrocław 2011.

2010

- Komentarz do art. 17 pkt 4 k.p.c. (s. 81-87), art. 37b ustawy - Prawo o adwokaturze (s. 254-264), art. 229 ustawy o radcach prawnych (s. 264-275), art. 17a ustawy o rzecznikach patentowych (s. 275-285), art. 17a ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (s. 285-294), art. 19 ust. 2 u.k.s.c. (współautorstwo z J. Gołaczyńskim, s . 337-344), Uwagi wprowadzające - pkt 4 i 5 (s. 52-61), w: "Elektroniczne postępowanie upominawcze, Komentarz", red. J. Gołaczyński, Warszawa 2010.

- "Mechanizm rozpoznania sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym - polemika", współautorstwo z Bereniką Kaczmarek-Templin, Monitor Prawniczy 2010, nr 16, s. 896-902.

- "Zasada bezpośredniości i pisemności postępowania dowodowego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 5 grudnia 2008 r.", Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych 2010, s. 26-30.

- "Wykonawcza rola systemu informatycznego Krajowego Rejestru Sądowego - glosa do uchwały SN z 4.06.2009 r. (III CZP 33/09)", Glosa 2010, nr 3, s. 58-65.

- "Rola komunikacji elektronicznej w funkcjonowaniu nowoczesnej administracji publicznej i sądów", w: Ogrody nauk i sztuk. Szkice, studia i interpretacje na pograniczach nauk, J. Golonka, J. Gulanowski, L. Jakubowska, A. Kobylarek (red.), Wrocław 2010, s. 216-222.

- "Spółka jako strona w elektronicznym postępowaniu upominawczym", Prawo Spółek 2010/7-8, s. 72-80.

- "Rehypotekacja w prawie polskim, wspólnotowym i amerykańskim", Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 6, s. 39-44.

- "Elektroniczne orzeczenia sądowe", w: "Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej", J. Gołaczyński (red.), Warszawa 2010, s. 97-106.

- "Podpis elektroniczny w prawie amerykańskim", Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych 2010, nr 1, s. 41-45.

2009

- "Elektroniczna postać pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu", Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 6, s. 16-21.

- "Informatyzacja współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej", współautorstwo z J. Gołaczyńskim, w: "Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i prawie wybranych państw", J. Gołaczyński (red.), Warszawa 2009, s. 13-35.

- "Rodzaje zabezpieczeń finansowych", Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 2, s. 39-43.

- "Elektroniczny wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej", Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 9, s. 33-41.

- "Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń", Monitor Prawniczy 2009, nr 9, s. 471-479.

- "Elektroniczne postępowanie upominawcze", współautorstwo z J. Gołaczyńskim, w: "Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji i wymiarze sprawiedliwości", M. Barczewski (red.), K. Grajewski (red.), J. Warylewski (red.), Warszawa 2009, s. 13-26.

- "Cyberprzestrzeń spółek handlowych w kontekście prawnych problemów komunikacji elektronicznej", Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 11, s. 29-36.

- "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 39/08", Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, nr 12, s. 881-889.

- "Informatyczny przełom w postępowaniu cywilnym? Rozważania nad elektronicznym postępowaniem upominawczym", Palestra 2009, nr 9-10, s. 81-87.

- "Elektroniczna rewolucja w postępowaniu cywilnym", Jurysta 2009, nr 1, s. 12-14.

- "Objęcie funkcji publicznej przez osobę uprzednio wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej", Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 5, s. 56-64.

- "Opłaty w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym w orzecznictwie Sądu Najwyższego", Monitor Prawniczy 2009, nr 2, s. 107-112.

- "Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne - nowelizacja KPC", Edukacja Prawnicza 2009, nr 3, Dodatek Specjalny, s. I-XXIV.

2008

- "Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia", Nowy Przegląd Notarialny 2008, nr 4, s. 51-66.

- "Udowodnienie uiszczenia za pośrednictwem internetu opłaty sądowej od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 15.12.2006 r. (III CZP 113/06)", Glosa 2008, nr 3, s. 38-48.

- "Pozew i sprzeciw w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty", Radca Prawny 2008, nr 3, s. 30-38.

- "E-podpis w postępowaniu karnym" [w:] "Podpis elektroniczny na usługach obywateli" (pod redakcją G. Sibigi), Prawo Nowych Technologii 2008, nr 2, s. 22-23.

- "Kierunki zmian regulacji zabezpieczeń finansowych", Prawo Bankowe 2008, nr 5, s. 58-67.

- "Nowe regulacje europejskie w postępowaniu cywilnym", Jurysta 2008, nr 9, s. 5-6.

- "Doręczanie dokumentów między unijnymi państwami", Rzeczpospolita 2008/267, 15-16.11.2008 r., s. c7.

2007

- "Potwierdzenie e-doręczenia i potwierdzenie e-przesłania w postępowaniu cywilnym", e-Biuletyn CBKE 2007, nr 2.

- "Elektroniczne orzeczenia sądowe i elektroniczne odpisy w postępowaniu cywilnym", e-Biuletyn CBKE 2007, nr 2.

 

 

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->